ลักษณะการใช้ Some, Any, No ในภาษาอังกฤษ

Some (ซัม) และ Any (เอนิ) ใช้เพื่อกล่าวถึงจำนวนที่ไม่จำเพาะเจาะจง (indefinite quantity) โดยปกติแล้ว มักใช้ some ในประโยคบอกเล่า (affirma¬tive sentences) และใช้ any ในประโยคปฏิเสธ (negative sentences) และประโยคคำถาม (question)
ตัวอย่าง
ประโยคบอกเล่า
There are some birds in the tree.
มีนกบางตัวอยู่ในต้นไม้
ประโยคปฏิเสธ
There aren’t any birds in the tree.
ไม่มีนกเลยสักตัวเดียวในต้นไม้
ประโยคคำถาม
Are there any birds in the tree?
มีนกอยู่บนต้นไม้บ้างไหม

แต่บ่อยครั้งที่เราสามารถใช้คำว่า some ในประโยคคำถามที่มีลักษณะ ใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ นั่นคือ
1. ในการขอร้อง (request)
ตัวอย่าง
Could I have some water, please?
ขอน้ำหน่อยได้ไหมครับ
2. ในการเสนอให้ (offer)
ตัวอย่าง
Would you like some water?
เอาน้ำไหมคะ

ทั้ง some และ any ใช้วางหน้าคำนามนับไม่ได้ (uncountable nouns) เช่น water = น้ำ, milk = นม, bread = ขนมปัง, coffee = กาแฟ ฯลฯ และหน้านามนับได้พหูพจน์ (plural countable nouns) เช่น birds = นก, chairs = เก้าอี้,. tables = โต๊ะ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ some และ any โดยไม่มีคำนามตามหลังก็ได้ แต่ต้องมีการเอ่ยถึงคำนามนั้นมาก่อนหน้าแล้ว ฉะนั้นทั้งหลัง some และ any จึงเป็นการละหรือไม่เอ่ยถึงคำนามนั้นซ้ำอีก
ตัวอย่าง
A : I’ve got some milk. Would you like some?
(= I’ve got some milk. Would you like some milk?)
ฉันมีนมอยู่บ้าง คุณต้องการบ้างไหม
B : No, I don’t need any.
(= No, I don’t need any milk.)
ไม่ ฉันไม่ต้องการ)

สำหรับคำว่า No (โน) แปลว่า “ไม่” เป็นการเน้นยํ้ามากกว่าการใช้ Not any ใช้วางหน้าคำนามนับไม่ได้หรือนามนับได้พหูพจน์
ตัวอย่าง
We haven’t got any sugar. → We’ve got no sugar.
(เราไม่มีน้ำตาลเลย)            (เราไม่มีน้ำตาลเลย)
There aren’t any apples. → There are no apples.
(ไม่มีแอปเปิลย)                (ไม่มีแอปเปีลเลย)

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 8,805 times, 7 visits today)