ลักษณะการใช้ IMPLY, INFER, IN, INN, and INTO

imply (อิม-พาย) V. หมายถึง to suggest or hint at something แปลว่า “แสดงนัยว่า, แสดงออกมาเป็นนัยๆ ว่า”
ตัวอย่าง
In his composition he implied that he was given too much homework.
จากข้อความเรียงของเขาเขากล่าวไว้เป็นนัยๆ ว่าครูให้การบ้านมากเกินไป Are you implying that I have disobeyed orders?
คุณจะกล่าวเป็นนัยๆ ว่า ผมขัดคำสั่งใช่ไหม
แต่ infer (อินเฟอร์) V. หมายถึง to deduce or conclude แปลว่า “สรุปความ, ลงความเห็น, วินิจฉัย”
ตัวอย่าง
From other remarks that he has made, I infer that he feels overworked.
จากถ้อยคำต่างๆ ที่เขาเอ่ยออกมา พอจะกล่าวได้ว่าเขามีความรู้สึกว่าทำงานมากเกินไป
หมายถึง     (1) ใช้ imply เมื่อผู้พูดเป็นผู้ imply
แต่               (2) ใช้ infer เมื่อผู้ฟังเป็นผู้ infer
IN, INN, and INTO
in (อิน) prep. แปลว่า “ใน” ใช้แสดงสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่มีความ เคลื่อนไหวใดๆ เกิดขึ้น แต่ into (อิน-ทู) prep. ใช้กับการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่ง เข้าไปยังอีกจุดหนึ่ง ดูไดอะแกรมประกอบพร้อมตัวอย่าง

in
The records are in that drawer.
แถบบันทึกเสียงอยู่ในลิ้นชักนั้น
He is in his office now.
ตอนนี้เขาอยู่ในสำนักงาน
They went into the building an hour ago.
พวกเขาเดินเข้าไปในอาคารได้ 1 ชั่วโมงแล้ว
I put the records into that drawer.
ผมเอาแถบบันทึกเสียงใส่เข้าไปในลิ้นชักนั้น
สำหรับบุพบท in นี้สามารถนำมาใช้แทน into เพื่อแสดงถึง movement หรือ การเคลื่อนไหวได้เหมือนกัน กล่าวคือใช้กับกริยา put, sit, down, throw, jump, fall แต่จะไม่ใช้กับกริยา go, come, walk และ run โปรดดูตัวอย่างต่อไปนี้
She came into my study holding a newspaper.
I walked out into the garden to think.
He put his hand in/into his pocket.
Go and jump in/into the river.
My uncle sat down in my best armchair and looked at me. Throw it in/into the wastepaper basket.
Mary fell in/into a hole in the garden.
หากเอาไปใช้แบบ adverb เราจะใช้ in ไม่ใช้ into
ตัวอย่าง
Come in. เข้ามาซิ
ส่วน inn (อินนฺ) n. หมายถึง public house where lodging, drink, and meals maybe had, usually in the country แปลว่าบ้านหรือที่พักขนาดเล็กที่มีที่พัก ที่กิน ดื่ม โดยปกติมักจะอยู่ในชนบท an old country inn เป็นต้น
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,391 times, 2 visits today)