ลักษณะการใช้ HOW and WHAT … LIKE?ในภาษาอังกฤษ

วิธีใช้
1. โดยปกติจะไม่ใช้ how เมื่อพูดถึงธรรมชาติ (nature) หรือคุณลักษณะที่ถาวร (permanent characteristics) ของบุคคลหรือสิ่งของ แต่จะใช้ What…like? แทน
ตัวอย่าง
A : What’s your mother like?
B : She’s a very nice person.
ก : คุณแม่ของคุณเป็นคนอย่างไร
ข : เธอเป็นคนดีมาก
What’s the educational system like in you country?
ประเทศของคุณมีระบบการศึกษาอย่างไร
2. ใช้ how กับการพูดถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง อาทิ สภาพการณ์, อารมณ์ ฯลฯ
ตัวอย่าง
How’s work these days?
ทุกวันนี้การงานของคุณเป็นอย่างไร
How’s life?
สบายดีหรือเปล่า
How are you?
คุณสบายดีหรือเปล่า
แต่ถ้าหากพูดถึงสภาวการณ์ของสภาพดินฟ้าอากาศ (weather) เรานิยมใช้ What…like ?
ตัวอย่าง
What’s the weather like this morning?
เมื่อเช้านี้อากาศเป็นอย่างไร
What’s it like outside?
อากาศด้านนอกเป็นอย่างไร
3. ใช้ how เมื่อพูดถึงสุขภาพ (health) ของบุคคล ลองเปรียบเทียบ ประโยคต่อไปนี้
A : How’s Jim?
B : He’s very well.
ก : จิมสบายดีหรือเปล่า
ข : เขาสบายดี
แต่
A : What’s Jim like?
B : Tall and dark. Rather nice, but very shy.
ก : จิมมีรูปร่างอย่างไร
ข : ร่างสูงผิวดำ หน้าตาค่อนข้างดี แต่ขี้อาย
4. ใช้ how. เมื่อพูดถึงปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อประสบการณ์ที่ได้รับ
ตัวอย่าง
A : How’s your new job?
B : Great.
ก : งานใหม่ของคุณเป็นอย่างไร
ข : เยี่ยมมาก
A : How was the film?
B : Interesting.
ก : หนังเรื่องนั้นเป็นอย่างไร
ข : น่าสนใจดี
5. เพื่อขจัดความเข้าใจสับสนระหว่าง What…like? กับกริยา like ลอง เปรียบเทียบประโยคต่อไปนี้
A : What’s your new girlfriend like?
B : She’s lovely.
ก : เพื่อนหญิงคนใหม่ของคุณเป็นอย่างไร
ข : เธอน่ารักดี
A : What does your new friend like?
B : She likes fast cars and dancing.
ก : เพื่อนใหม่ของคุณชอบอะไร
ข : เธอชอบขับรถเร็ว และเต้นรำ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,848 times, 2 visits today)