ลักษณะการใช้ HALL, HAUL, HANGAR and HANGER ในภาษาอังกฤษ

HALL and HAUL
hall (ฮอล) n. หมายถึง a passageway; a lobby ; a large room for holding meetings แปลว่า “ห้องโถงสำหรับใช้ประชุม, ห้องพักแขกทางเข้าออก” เช่น lecture hall, town hall
ตัวอย่าง
There is a fine picture in the hall.
ในห้องโถงมีรูปที่สวยงามอยู่รูปหนึ่ง
ส่วน haul (ฮอล) V. หมายถึง to pull or drag by force “ลากหรือดึง โดยใช้กำลัง” แต่ถ้า haul n. หมายถึง the act of hauling “การลากหรือดึง โดยใช้กำลัง”
ตัวอย่าง
I hauled him out of the water.
ผมลากเขาขึ้นมาจากนํ้า
The fish were hauled in.
ปลาถูกลากขึ้นมาบนเรือ (บนบก)
He gets a hundred fish at each haul.
ทุกครั้งที่เขาลากอวนขึ้นมา เขาก็ได้ปลาเป็นจำนวนร้อยตัว
HANGAR and HANGER
ทั้ง 2 คำมาจากคำกริยาตัวเดียวกันคือ hang และออกเสียงคล้ายกัน คือ “แฮงเกอะ’’ มีความหมายต่างกันคือ
hangar n. หมายถึง a shelter for aircraft แปลว่า “โรงเก็บเครื่องมือ”
ส่วน hanger n. หมายถึง a person who hangs things ; a support on which something is suspended, usually clothes แปลว่า คนที่แขวนสิ่งของ, ไม้แขวนผ้า
ตัวอย่าง
You need a hanger for that dress.
คุณจำเป็นต้องมีที่แขวนสำหรับชุดแต่งตัวชุดนั้น
I need a clothes hanger.
ผมต้องการไม้แขวนเสื้ออันหนึ่ง
หมายเหตุ : มีคำศัพทที่เกี่ยวข้องกับคำว่า hang ที่น่าสนใจ ได้แก่ hangman เพชฌฆาตที่แขวนคอนักโทษ hangover เมาค้าง ; อาการปวดศีรษะคลื่นเหียน ที่เกิดขึ้นหลังจากเสพสิ่งมึนเมา hangout ที่ชุมชน, ที่นัดพบกัน hung beef เนื้อวัวผึ่งแดด เป็นต้น
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 805 times, 1 visits today)