ลักษณะการใช้ FORWARD, FORWARDS, FOUL and FOWL

FORWARD and FORWARDS
ในกรณีที่เป็น adverb เราสามารกใช้ forward (ฟอ-เวิร์ด) หรือ forwards (ฟอร์-เวิดสฺ)
ตัวอย่าง
He walked forward(s) for a few steps.
เขาเดินก้าวไปอีก 2-3 ก้าว
She kept moving backward(s) and forward(s).
เธอเดินกลับไปกลับมา
forward สามารถใช้ทำหน้าที่ adjective ได้ด้วย และยังใช้ในวลี look forward to
ตัวอย่าง
I look forward to seeing you again.
ผมเฝ้าคอยพบคุณอีก
You’re not allowed to make a forward pass in Rugby.
คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นรักบี้
หมายเหตุ โปรดสังเกตว่า เมื่อใช้ look forward to หากตามด้วยกริยา (verb) จะต้องเติม ing เป็นรูป gerund นั่นเอง
FOUL and FOWL
ทั้ง 2 คำ ออกเสียงคล้ายกัน คือ “เฟาล์” foul ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง จะขอแยกกล่าวในแต่ละหน้าที่ดังนี้
1. foul V. หมายถึง to make dirty แปลว่า ทำเปรอะเปื้อน
ตัวอย่าง
The dog’s fouled the path.
สุนัขทำให้เส้นทางเปรอะเปื้อน
He fouled his hand.
เขาทำให้มือของเขาสกปรก
2. foul adj. หมายถึง very dirty, unclean, evil-smelling แปลว่า สกปรก, กลิ่นเหม็น
ตัวอย่าง
The air in this room is foul; open the window.
อากาศในห้องนี้เหม็นอับ เปิดหน้าต่างออกสิ
มีสำนวนที่น่าสนใจคือ by fair means or foul หมายถึง somehow, in any way, good or bad แปลว่า ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะดีหรือเลวก็ได้
ตัวอย่าง
She always gets what she wants, by fair means or foul.
เธอมักจะได้รับในสิ่งที่เธอต้องการเสมอ ไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตาม
3. foul n. หมายถึง an act that is against the rules แปลว่า ทำผิดกติกา, การกระทำที่แย้งกับกฎเกณฑ์ (โดยปกติใช้กับเกมส์กีฬา)
ตัวอย่าง
We won because of a foul.
เราชนะเพราะเล่นผิดกติกา (โกง)
The footballer was sent off the field for a foul on an opponent. นักฟุตบอลถูกไล่ออกจากสนามเพราะมีการเล่นผิดกติกากับรายตรงข้าม
ส่วนคำว่า fowl มีที่ใช้อยู่หน้าที่เดียวคือ noun มีความหมายว่า a farmyard bird especially a hen; any of several birds แปลว่า สัตว์จำพวกไก่หรือเป็ด, นกชนิดต่างๆ
ตัวอย่าง
She keeps fowls, and sells the eggs.
เธอเลี้ยงเป็ดไก่ไว้เพื่อขายไข่
God made all the fowls of the air.
พระเจ้าทรงสร้างนกชนิดต่างๆ บนท้องฟ้า
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 994 times, 4 visits today)