ลักษณะการใช้ FEW and LITTLE ในภาษาอังกฤษ

ใช้ few, a few และ: only a few กับนามนับได้เช่น few friends, a few boys, only a few books แต่มีข้อแตกต่างทางด้านความหมายดังนี้
1. ใช้ few ในความหมายว่า “แทบจะไม่มีเลย, มีน้อยมาก (เชิงลบ)”
ตัวอย่าง
I have few friends.
ผมมีเพื่อนน้อยมาก
This problem is so difficult that few people can do it.
ปัญหานี้ยากมากจนแทบจะไม่มีใครแก้ได้
2. ใช้ a few ในความหมายว่า ‘‘มีอยู่บ้างนิดหน่อย (เชิงบวก)’’
ตัวอย่าง
Salee has a few pens in her bag.
สาลี่มีปากกาอยู่ 2-3 ด้ามในกระเป๋า
Give me a few apples, please.
ขอแอปเปิลให้ผมหน่อยครับ
3. ใช้ only a few ในความหมายว่า ‘‘มีอยู่บ้างนิดหน่อย (เชิงบวก)’’
ตัวอย่าง
A    : Have you got any mangoes?
B     : I’ve only got a few.
ก     : คุณมีมะม่วงบ้างไหม
ข    : มีบ้างนิดหน่อย
ใช้ little, a little และ only a little กับนามนับไม่ได้ เช่น little sugar, a little money, only a little soup แต่มีข้อแตกต่างของความหมายดังนี้
1. ใช้ little ในความหมายว่า ‘‘แทบจะไม่มีเลย, มีน้อยมาก (เชิงลบ)’’
ตัวอย่าง
A : Do you drink at all?
B : Yes, but very little.
ก : คุณดื่มเหล้าหรือเปล่า
ข : ดื่ม แต่น้อยมาก
2. ใช้ a little ในความหมายว่า ‘‘มีอยู่บ้างนิดหน่อย (เชิงบวก)”
ตัวอย่าง
A : Is there any sugar left?
B : Yes, a little.
ก : มีนํ้าตาลเหลืออยู่บ้างไหม
ข : มีนิดหน่อย
3. ใช้ only a little ในความหมายว่า ‘‘มีอยู่บ้างนิดหน่อย“(เชิงบวก)”
ตัวอย่าง
There is only a little flour in the bowl.
ในขวดมีแป้งเหลืออยู่นิดหน่อย
A : Have you got any sugar?
B : Yes, only a little.
ก : คุณมีน้ำตาลบ้างไหม
ข : มีนิดหน่อยค่ะ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 735 times, 1 visits today)