ลักษณะการใช้ ECONOMIC, ECONOMICAL, EFFECTIVE and EFFICIENT

ECONOMIC and ECONOMICA
คำทั้ง 2 เกี่ยวข้องกันในแง่ของเศรษฐกิจ มีความsมายที่แตกต่างกัน คือ economic (อิโคนอมิก) adj. หมายถึง of economics แปลว่า เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงิน
ตัวอย่าง
His economic management was bad.
การบริหารการเงินของเขาไม่ค่อยดี
Thailand has not yet attained her economic freedom.
ไทยยังไม่บรรลุอิสรภาพทางด้านเศรษฐกิจการเงิน
ส่วน economical (อิโคนอมิเคิล) adj. หมายถึง thrifty แปลว่า ประหยัด หรือกระเหม็ดกระแหม่
ตัวอย่าง
You must be economical with your money.
คุณจะต้องใช้เงินอย่างประหยัด
The economical use of raw materials is important if we are to make any profit.
ถ้าหากเราจะหากำไร สิ่งที่สำคัญก็คือ เราจะต้องใช้วัตถุดิบอย่างประหยัด A housewife should be economical.
แม่บ้านควรจะเป็นคนประหยัด
EFFECTIVE and EFFICIENT
effective (เอ็ฟเฟ็กทิฟวฺ) และ efficient (เอ็ฟฟิเชียนทฺ) เป็น adjectives มีลักษณะการใช้ต่างกันคือ
1. ใช้ effective เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพของสิ่งหนึ่งที่ทำให้ได้รับผลตามที่ต้องการ
ตัวอย่าง
My headache’s much better. Those tablets really are effective.
อาการปวดศีรษะของผมดีขึ้นมาก ยาดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากจริงๆ
I am an effective speaker.
ผมเป็นนักพูดที่มีประสิทธิภาพ
2. ใช้ efficient เพื่อแสดงถึงประสิทธิผลของงานที่กระทำออกมาโดยไม่ สูญเสียเวลาหรือพละกำลังโดยเปล่าประโยชน์
ตัวอย่าง
A machine or system that works well is called efficient.
เครื่องจักรกลหรือระบบที่ให้ผลดีเรียกว่ามีประสิทธิผล
The German telephone system is highly efficient.
ระบบโทรศัพท์ของเยอรมนีมีประสิทธิภาพสูง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 832 times, 1 visits today)