ลักษณะการใช้ COMPRISE, COMPOSE, CONSTITUTE, and INCLUDE

1. comprise (คอมไพรซฺ) V. มุ่งเน้นที่นาม นามธรรม “abstract noun” หรือสถานการณ์โดยทั่วๆ ไป หมายถึง to include แปลว่า “ประกอบด้วย”
ตัวอย่าง
Toynbee’s study of history comprises seven volumes.
การศึกษาทางประวัติศาสตร์ของ Toynbee ประกอบด้วยเนื้อหา 7 ตอนด้วยกัน
The house comprises four bedrooms.
บ้านมีห้องนอนอยู่ 4 ห้อง
2. compose (คอมโพส) V. มุ่งเน้นเรื่ององค์ประกอบของวัตถุหรือสิ่งของ หมายถึง to form the substance of แปลว่า “ประกอบด้วย”
ตัวอย่าง
This medicine is composed of alcohol and iron.
ยาชนิดนี้ประกอบด้วยแอลกอฮอล์กับธาตุเหล็ก
Some modem symphonies are composed of as little as one movement.
ซิมโฟนีสมัยใหม่บางวงมีการเคลื่อนไหวน้อย
หมายเหตุ be composed ต้องตามด้วยบุพบท of
3. constitute (คอนซทิทิว) V. เน้นการประกอบกัน เพื่อให้เกิดนามอีกรูปหนึ่ง
ตัวอย่าง
The animals constitute a zoo.
สัตว์ทำให้เกิตสวนสัตว์ขึ้น
4. include (อินคลูด) V. หมายถึง bring in as part of a whole แปล ว่า “รวมไปถึง รวมทั้ง”
ตัวอย่าง
This atlas contains fifty maps, including six of North America. สมุดแผนที่เล่มนี้มีภาพแผนที่อยู่ 50 ภาพ รวมทั้งภาพอีก 6 ภาพของรัฐ แถบอเมริกาเหนือ
The Thai kingdom includes many races.
ราชอาณาจักรไทยประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 13,704 times, 11 visits today)