ลักษณะการใช้ CHILDISH, CHILDLIKE, CLEAR and CLEARLY

CHILDISH and CHILDLIKE
childish (ไชล-ดิช) adj. หมายถึง silly, immature แปลว่า ทำตัว ราวกับทารก ไม่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่
ตัวอย่าง
Such behavior is childish.
การประพฤติตัวเช่นนั้นมันมีลักษณะราวกับทารกไม่ประสีประสา
Pouting appears childish in an adult.
การที่ผู้ใหญ่บุ้ยปากจะทำให้แลดูคล้ายทารก
childlike (ไชล-ไลค์) adj. หมายถึง innocent, unspoiled แปลว่า ไร้เดียงสา
ตัวอย่าง
You are childlike in your frankness.
คุณเป็นคนเปิดเผยดีเหมือนเด็กไร้เดียงสา
CLEAR and CLEARLY
คำว่า clearly (เคลีย-ลิ) มีความหมายคล้ายกันกับคำคุณศัพท์clear (เคลีย) กล่าวคือ มีความหมายว่า “without confusion ; distinctly” แปลว่า “ชัดเจน, ปราศจากความสับสน”
ตัวอย่าง
I can’t see clearly without my glasses.
ฉันมองเห็นอะไรไม่ชัดถ้าไม่ใส่แว่นตา
He spoke so clearly that I could hear every word.
เขาพูดชัดเจนมากจนกระทั่งว่าฉันได้ยินทุกคำที่เขาพูดออกมา
นอกจากคำว่า clearly จะมีความหมายว่า without confusion; distinctly แล้วยังมีความหมายอื่นอีกคือหมายถึง “undoubtedly; obviously” แปลว่า “โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ, อย่างเห็นได้ชัด”
ตัวอย่าง
That’s clearly a mistake.
นั่นเป็นความผิดอย่างเห็นได้ชัด
We clearly need to think again.
เราต้องการจะคิดอีกครั้งหนึ่งจริงๆ
Clearly, he’s a very stupid person.
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เขาเป็นคนโง่เอามากๆ
ส่วนคำว่า clear นอกจากจะใช้ได้ในรูป adjective ซึ่งแปลว่า “ชัดเจน” แล้ว ยังสามารถนามาใช้แบบ adverb (กริยาวิเศษณ์) ได้ด้วยเมื่อใช้ร่วมกับบุพบท of โดยมีความหมายว่า “not touching” (อย่าแตะต้อง) และคำว่า clear across แปลว่า right across
ตัวอย่าง
Stand clear of the gates!
จงยืนให้ห่างประตู
He threw her clear across the room.
เขาโยนเธอออกมานอกห้อง
นอกจากนี้คำว่า clear เมื่อใช้เป็น adverb ยังมีความหมายว่า clearly (อย่างชัดเจน) เมื่อใช้ในสำนวน loud and clear
ตัวอย่าง
Speak loud and clear.
จงพูดให้ดัง ฟังชัดเจน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,108 times, 2 visits today)