ลักษณะการใช้ BROAD and WIDE

ทั้ง 2 คำเป็น adjective มีลักษณะการใช้ดังนี้
(1) wide เป็นคำทั่วๆ ไปที่เราใช้เมื่อพูดถึงระยะห่างจากสิ่งหนึ่งมาสู่สิ่งหนึ่ง
ตัวอย่าง
We live in a very wide street.
เราอาศัยอยู่ที่ถนนสายกว้างแห่งหนึ่ง
The car’s too wide to go into the garage.
รถยนต์คันนั้นกว้างเกินไปที่จะสามารถแล่นเข้าไปในโรงรถได้
Open your mouth wide.
อ้าปากให้กว้าง
(2) ใช้ broad เช่น broad shoulders “ไหล่กว้าง’’ นอกจากนี้ยังสามารถใช้บรรยายขนาดของแม่น้ำ, ถนน, ทุ่งนา, หุบเขา และทัศนียภาพอื่นๆ ได้อีก
ตัวอย่าง
Across the broad valley of the Danube, the mountains rise blue and mysterious in the distance.
ถัดไปจากหุบเขากว้างของแม่น้ำดานูบ จะแลเห็นเทือกเขาตั้งตระหง่าน เป็นสีเงินและดูมหัศจรรย์อยู่แต่ไกล
นอกจากนี้ยังนิยมใช้คำว่า broad กับสำนวนบางสำนวน ได้แก่ broad agreement “การเห็นด้วยอย่างกว้างขวาง’’ broad daylight “แสงอาทิตย์ส่องสว่างเจิดจ้า’’ broad hint “ข้อแนะนำอย่างกว้างขวาง’’ broad-minded “ใจกว้าง” broad outline “วางรูปแบบอย่างกว้างๆ’’ เป็นต้น
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 352 times, 1 visits today)