ลักษณะการใช้ BIG, LARGE, and GREAT ในภาษาอังกฤษ

ทั้ง 3 คำ ทำหน้าที่ adjective มีลักษณะการใช้ต่างกันดังนี้
1. เมื่อกล่าวถึงขนาด (size) เราสามารถใช้ได้ทั้ง big และ large ส่วน great นี้นปกติมักไม่นำมาใช้เมื่อพูดถึงขนาด ส่วนในเรื่องของลีลาการใช้ (style) big เป็นคำที่ใช้มากในการสนทนา แต่มีลักษณะที่เป็นทางการ (formal) น้อยกว่า large
ตัวอย่าง
Sir Henry was feeling decidedly sleepy after a large lunch.
เซอร์เฮนรี่รู้สึกง่วงนอนมากหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันมื้อใหญ่ เสร็จแล้ว
Mummy, Can I have a big lunch today?
คุณแม่ครับ ผมจะรับประทานอาหารกลางวันมื้อใหญ่ในวันนี้ได้ไหมครับ
2. ทั้ง big และ great มักนำไปใช้กับงานหรือกิจกรรมในโอกาสสำคัญๆ โดย great มีลักษณะที่เป็นทางการมากกว่า big
ตัวอย่าง
You’re making a big/great mistake.
คุณกำลังทำความผิดมหันต์
โปรดสังเกตการใช้ big/great เพิ่มเติมเช่น a big/great step forward ;
a big/great change ; a big/great improvement เป็นต้น
หมายเหตุ : โดยปกติเมื่อใช้กับ uncountable words เรานิยมใช้ great มากกว่า โดยมีความหมายว่า a lot of “มาก”
ตัวอย่าง
I had great difficulty in getting through on the phone.
ผมประสบกับความยุ่งยากอย่างมากในการพูดคุยทางโทรศัพท์
สังเกตการใช้ great ในกรณีนี้เพิ่มเติมได้แก่ great care/ignorance/ importance/sorrow/concentration เป็นต้น
3. ใช้ big และ great เมื่อต้องการจะเน้น (emphasis) หรือต้องการจะ แสดงถึงอารมณ์ และอาจจะนำไปรวมกับ adjectives ด้วยกันเป็น great big ก็ได้
ตัวอย่าง
Suddenly I saw this great big bull charging towards me.
ทันใดนั้น ผมก็แลเห็นวัวตัวมหึมาวิ่งตรงมายังผม
You’re like a great cuddly bear!
เจ้าช่างเหมือนกับลูกหมีที่น่ารักจริงๆ
นอกจากนี้ great ยังหมายถึง famous, powerful, historically important “มีชื่อเสียง, มีอำนาจความยิ่งใหญ่, มีความสำคัญในประวัติศาสตร์’’ ได้ด้วย
ตัวอย่าง
Napoleon was not a big man, but he was a great man.
ถึงแม้นโปเลียนจะไม่ใช่คนยิ่งใหญ่อะไร แต่เขาก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์
4. เรานิยมใช้ great เมื่อเป็นการอุทาน (exclamation) เพื่อแสดงความ พึงพอใจหรือเห็นชอบด้วย
ตัวอย่าง
“How do you like my dress? “    ” Great!”
คุณว่าชุดนี้เป็นอย่างไร-สวยมาก
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,846 times, 1 visits today)