ร้องเรียนเงินส่วนลดที่ไม่ได้อนุญาต(Complaining of Discount which is not allowed)

Dear Sir:

     We have pleasure in acknowledging the receipt of your cheque for, 2,960 baht in settlement of your A/C to August 30, but note that you have deducted 2% as discount.

     We are sorry that we cannot allow this: Our terms are 2% on monthly A/C; your A/C is two months old, and therefore is not subject to this sort of discount.

     We shall be obliged if you will kindly let us have a cheque for the balance as soon as possible. After that we will send you our receipt for the full amount.

Yours truly,

For J. Smith & Co,

A.G.B.

คำศัพท์ที่ควรทราบ

pleasure – ความยินดี

acknowledging – การรับทราบ

receipt การรับ, ใบรับ

settlement – การชำระ

note – สังเกต

deducted – ลดลง

discount – เงินส่วนลด

allow        – อนุญาต

subject – อยู่ภายใต้ (ข้อตกลง)

sort – ชนิด

balance – จำนวนเงินเหลือ

amount – จำนวนเงิน

Expressions ที่ควรจดจำ

to have pleasure in – มีความยินดีที่

to be pleased to – ยินดีที่

acknowledging the receipt to – รับทราบในการได้รับ…แล้ว

admitting that we have received… – รับว่า เราได้รับ…แล้ว

in settlement to… = in payment of… – เป็นการชำระ…

to have deducted 2 % as discount – ส่วนลด ๒ เปอร์เซนต์

to have taken away 2% as discount – หักส่วนลดออก 2 เปอร์เซนต์

not to be subject to .. – ไม่อยู่ภายใต้ (ข้อตกลง)

not to be conditional on .. – ไม่อยู่ในเงื่อนไขของ(ข้อตกลง)

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     เรามีความยินดีรับทราบ ในเรื่องที่ได้รับใบสั่งจ่าย เป็นเงิน ๒,๙๖๐ บาท ชำระบัญซีของท่านที่ค้างไว้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม แต่เราได้สังเกตเห็นว่า ท่านได้หักเอาออกเสีย ๒ เปอร์เซนต์ ซึ่งท่านถือว่าเป็นเงินส่วนลด

     เรามีความเสียใจว่า เราไม่สามารถจะอนุญาตสิ่งนี้ ให้แก่ท่านได้ ข้อตกลงของเราก็คือจะลดให้ ๒ เปอร์เซนต์ สำหรับบัญชีที่ค้างเพียงเดือนเดียว แต่บัญชีของท่านนั้นค้างอยู่ตั้งสองเดือนแล้ว เพราะฉะนั้นบัญชีดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงสำหรับเงินส่วนลดชนิดนี้

     เราจะขอบคุณมาก ถ้าหากว่าท่านจะกรุณาส่งใบสั่งจ่ายสำหรับจำนวนที่ขาดไปมายังเราโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ หลังจากนั้น เราก็จะได้ส่งใบรับเงินของเราไปให้ท่านเป็นเงินเต็มจำนวน

ด้วยความจริงใจ

สำหรับ บริษัท เจ. สมิธ

เอ.จี.บี.

Reply to the Previous Letter

คำตอบสำหรับจดหมายฉบับก่อน

Dear Sir :

     We have pleasure in sending herewith cheque for 60 baht in settlement of the balance of our A/C to August 31, as mentioned in your letter.

     We are sorry to say that the error took place because of some misunderstanding.

     We hope to have your receipt for the full amount by return.

Yours faithfully,

J. Thompson

คำศัพท์ที่ควรทราบ

mentioned – ได้ถูกกล่าวถึง

because of – เพราะ

misunderstanding – ความเข้าใจผิด

Expressions ที่ควรจดจำ

because of = on account of – เพราะเหตุ, เนื่องมาจาก

mentioned = talked about – ได้ถูกกล่าวถึง

by return = by the next post out – เที่ยวเมล์หน้า

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่าน ที่นับถือ

     เรามีความยินดีในการส่งใบสั่งจ่ายจำนวนเงิน ๖๐ บาท มาด้วยแล้วสำหรับเป็นการชำระส่วนที่เหลือของบัญชีของเราจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ตามที่ได้กล่าวถึงในจดหมายของท่าน

     เราเสียใจที่จะพูดว่า ความผิดพลาดได้เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดบางประการ

     เราหวังที่จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากท่าน สำหรับเงินเต็มตามจำนวนในเที่ยวเมล์หน้า

ด้วยความซื่อสัตย์

เจย์. ทอมพ์สัน

(Visited 146 times, 1 visits today)