ร้องเรียนเรื่องบัญชีที่ผิดพลาด(Complaining of a Wrong A/C)

Dear Sirs:
     We have received your statement for last month, but are returning it with here, because it does not agree with our books.

     You have charged us 365 baht a dozen King ร shirts on three dates. Your quotation was only 356 baht a dozen.

     On the 8 th of last month you have charged 4 dozen Queen’s shirts. We only ordered and received 2 dozen.

     We shall be obliged if you will look into these matters and let us have a correct statement in due course.

Yours truly,

B.A. Green

คำศัพท์ที่ควรทราบ

statement – ใบแสดงรายการหนี้สิน

herewith – พร้อมกันนี้

agree with – เห็นด้วย

books – สมุดบัญชี

charged – คิดราคา

dozen – โหล (๑๒)

obliged – ขอบคุณ

look into – ตรวจอย่างถี่ถ้วน

quotation – การแจ้งราคา

correct – ที่ถูกต้อง

Expressions ที่ควรจดจำ

to have received your statement – ได้รับใบแสดงรายการหนี้สินแล้ว

to have got your statement – ได้รับใบแสดงหนี้สินแล้ว

not to agree with our books – ไม่ลงรอยกับสมุดบัญชีของเขา

not to correspond with our accounts – ไม่ลงรอยกับบัญชีของเรา

let us have = send to us – ส่งไปยังเรา

in due course  – ในเวลาอันถูกต้อง และสมควร

at the right and proper time – ในเวลาอันถูกต้องและสมควร

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     เราได้รับใบแจ้งรายการหนี้สิน สำหรับเดือนก่อนแล้ว แต่เรากำลังส่งคืนมาด้วยกันในที่นี้ เพราะมันไม่ตรงกันกับสมุดบัญชีของเรา

     ท่านได้คิดราคากับเราโหลละ ๓๖๕ บาท สำหรับเสื้อเชิ้ตยี่ห้อคิงส์ในรายการส่งสามครั้ง การแจ้งราคาของท่านเป็นเงินโหลละ ๓๕๖ บาท เท่านั้น

     สำหรับรายการวันที่ ๘ เดือนก่อน ท่านคิดราคากับเราเป็นเงิน สำหรับจำนวนเสื้อเชิ้ตยี่ห้อควีนส์ ๔ โหล แต่เราได้ส่งและได้รับเพียง ๒ โหลเท่านั้น

     เราจะขอบคุณมาก ถ้าท่านจะส่งรายการหนี้สินที่ถูกต้องไปให้ในเวลาอันสมควร

ด้วยความจริงใจ

บี.เอ. กรีน

Reply to the Previous Letter

คำตอบสำหรับจดหมายฉบับก่อน

Dear Sirs :

     With reference on your letter of December 6, we are very sorry that we sent you a wrong Statement for last month.

     The mistake, in our opinion, was accidental. The statement was prepared by a clerk who has had only a few weeks experience.

     We will take great care to see that this sort of error does not take place again.

Yours faithfully,

A.G. White

คำศัพท์ที่ควรทราบ

reference – การอ้างถึง

mistake – ความผิดพลาด

opinion – ความคิดเห็น

accidental – โดยบังเอิญ

prepared – ถูกตระเตรียม

clerk – เสมียน, พนักงาน

experience  – ความชำนาญ

care – ความระมัดระวัง

sort  – ชนิด

error – ความผิดพลาด

to take place – เกิดขึ้น

Expressions ที่ควรจดจำ

with reference to = in regard to – เกี่ยวกับ, อ้างถึง

to be accidental = to happen by accident – โดยบังเอิญ

to be prepared = to be made – ถูกทำขึ้น, ถูกตระเตรียม

to take great care = to be very careful – ระมัดระวังอย่างมาก

to take place = to happen – เกิดขึ้น

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     อ้างถึง (เกี่ยวกับ) จดหมายของท่านลงวันที่ ๖ ธันวาคม เรามีความเสียใจเป็นอย่างมากว่า เราได้ส่งใบรายการหนี้สินสำหรับเดือนก่อนนี้ผิดไป

     ตามความคิดของเรา ความผิดพลาดได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ใบรายการฉบับนั้นได้ถูกทำขึ้นโดยเสมียนพนักงานที่มีความชำนาญเพียง ๒-๓ สัปดาห์เท่านั้น

     เราจะระมัดระวังคอยดูว่า ความผิดพลาดชนิดนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก

ด้วยความซื่อสัตย์

เอ.จี. ไว้ท์

(Visited 171 times, 1 visits today)