รูปและหลักการใช้ Past perfect ในภาษาอังกฤษ

Past perfect (พาสทฺ เพอเฟ็กทฺ) เป็นรูปกาลอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในเชิงโครงสร้างของภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรูปและหลักการใช้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รูปของ Past perfect
(1) Statement form (สเตทเม้นทฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป บอกเล่า” ประกอบด้วย
ภาคประธาน + had + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย had เป็นคำกริยาช่วยที่ใช้ได้กับประธาน และสรรพนามทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์
ตัวอย่าง
I was nervous because I had never given a presentation.
ผมรู้สึกกังวลเพราะว่าผมไม่เคยพูดนำเสนอผลงานมาก่อน
When I arrived, Lucy had already gone home.
เมื่อดิฉันมาถึง ลูซี่ได้กลับไปบ้านก่อนแล้ว

(2) Negative form (เนเกอทิฟวฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป ปฏิเสธ” ประกอบด้วย
ภาคประธาน + had not + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย รูปย่อของ had not = hadn’t
ตัวอย่าง
When they met again, they had never seen each other for 15 years.
เมื่อพวกเขาพบกันอีกครั้ง พวกเขาไม่เคยได้พบกันมาเป็นเวลานานถึง 15 ปี
A : Did you enjoy the concert last night ?
B : Very much. I hadn’t gone to a concert for a long time.
ก – คอนเสิร์ตสนุกไหมเมื่อคืน
ข – สนุกมาก ผมไม่ได้ไปชมคอนเสิร์ตมานานแล้ว

(3) Yes-No question (เยส โน เควสเชิ่น) หรือในภาษาไทยคือ “คำถามที่ผู้ตอบจะตอบว่า Yes/No” ประกอบด้วย
Had + ภาคประธาน + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
ตัวอย่าง
Had Lucy already gone home when Pam arrived?
ลูซี่ได้กลับไปนานแล้วใช่ไหมเมื่อแพมมาถึง
You didn’t seem nervous. Had you ever given a speech before? ดูคุณไม่กังวลอะไร คุณเคยกล่าวสุนทรพจน์มาก่อนหรือเปล่า

(4) Wh-word question (ดับเบิลยู เอช เวิด เควสเชิ่น) หรือในภาษา ไทยคือ “คำถามที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Wh-words ได้แก่ What, When, Where, Why, How long, … ฯลฯ’’ ประกอบด้วย
Wh-word + had + ภาคประธาน + กริยาแท้ช่อง 3 + ภาคกรรม หรือส่วนขยาย (ถ้ามี)
ตัวอย่าง
Before Sally arrived, what had Tracy done?
ก่อนที่แซลลี่จะมาถึง เทรซี่ทำอะไร

การใช้ Past perfect
1. ใช้เพื่อบ่งบอกถึงการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำอีกอย่างหนึ่ง ในอดีต ในกรณีนี้จะมี 2 tenses ที่แสดงอยู่ในประโยคคือ การกระทำที่เกิดขึ้นก่อนใช้ Past perfect ส่วนการกระทำที่เกิดขึ้นภายหลังใช้ Past simple
ตัวอย่าง
BEFORE                   PAST              NOW
I realized that we had met before.
ผมจำได้ว่าเราได้เคยพบกันมาก่อนแล้ว
(เหตุการณ์ที่ทั้งสองเคยพบกันเกิดขึ้นก่อนจึงจำได้)
BEFORE                              PAST                                  NOW
I got to the party late. When I arrived, Lucy had already gone home.
ผมไปถึงงานเลี้ยงช้า เมื่อผมไปถึง ลูซี่ได้กลับไปบ้านแล้ว

2. ใช้เพื่อกล่าวถึงการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นไปแล้วก่อนที่เราจะพูดหรือคิดถึง การกระทำนั้นๆ ลักษณะดังกล่าวนี้พบได้ในการนำเอาคำพูดหนึ่งๆ มาบอกเล่าให้ผู้อื่นทราบ (reported speech ริพอทิด สปีช)
ตัวอย่าง
I told her that I had finished my work.
ผมบอกเธอว่าผมทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
I wondered who had left the door open.
ผมสงสัยว่าใครเปิดประตูทิ้งไว้
I thought I had sent the cheque a week before.
ดิฉันคิดว่าดิฉัน ไสัส่งเช็คไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน
ข้อสังเกต
ก. มักมีการใช้ร่วมกันทั้ง 2 tenses กล่าวคือ ใช้ Past perfect กับ เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อน ส่วนการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังใช้ Past simple
ข. ทั้งสองเหตุการณ์ล้วนเกิดขึ้นและจบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วในอดีต

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,603 times, 4 visits today)