รูปแบบและหลักการใช้ Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous (ฟิวเชอะ เพอเฟ็กทฺ เคินทินิวเอิส) เป็นรูปกาลอีกประเภทหนึ่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งมักไม่ค่อยได้มีการใช้บ่อยนัก แต่เป็นเรื่องที่นักเรียนควรจะได้เรียนรู้ไว้ ซึ่งมีรูปและหลักการใช้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รูปของ Future Perfect Continuous
(1) Statement form (สเตทเม้นทฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป บอกเล่า” ประกอบด้วย
ภาคประธาน + will/shall + have + been + กริยาแท้ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย will/shall สามารถใช้ is/am/are going to ทดแทนได้โดยมี ความหมายเดียวกัน
ตัวอย่าง
They will have been talking for over an hour by the time Tony arrives.
พวกเขาจะพูดคุยกันเป็นเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนที่โทนี่จะมาถึง
I am going to have been sleeping for two hours by the time he gets home.
ดิฉันจะนอนหลับเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนที่เขาจะกลับมาบ้าน
(2) Negative form (เนเกอทิฟวฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป ปฏิเสธ” ประกอบด้วย
ภาคประธาน + will/shall + not + have + been + กริยาแท้ ing +
ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย will not และ shall not สามารถย่อเป็น won’t และ shan’t ได้ ตามลำดับ
is/am/are going to สามารถใช้แทน will/shall ดังนั้นรูปปฏิเสธของ
is not = isn’t หรือ ’s not
am not = are’t หรือ ’re not
am not = ’m not (ห้ามให้ amn’t เพราะไม่มีในภาษาอังกฤษ)
ตัวอย่าง
Jason won’t have been studying for two weeks by the time you get home.
เจลันจะไม่ได้เรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนที่คุณจะกลับมาบ้าน
When Professor Thomas retires next month, he isn’t going to have been teaching for 15 years.
เมื่อศาสตราจารย์โทมัสเกษียณเดือนหน้า เขาจะไม่ได้ทำการสอนครบ 15 ปี
(3) Yes-No question (เยส โน เควสเชิ่น) หรือในภาษาไทยคือ “คำถาม ที่ผู้ตอบจะตอบว่า Yes/No” ประกอบด้วย
Will/Shall + ภาคประราน + have + been + กริยาแท้ ing + ภาคกรรม หรือส่วนขยาย
ตัวอย่าง
Will Mary have been jogging for half an hour by the time Tony arrives?
แมรี่จะวิ่งเหยาะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่โทนี่จะมาถึงใช่ไหม?
Is James going to have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia?
เจมส์จะสอนที่มหาวิทยาลัยเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปีก่อนที่เขาจะเดินทาง มาเอเชียใช่ไหม
(4) Wh – word question (ดับเบิลยู เอช เวิด เควสเชิ่น) หรือในภาษา ไทยคือ “คำถามที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Wh-words ได้แก่ What, When, Why, How long, … ฯลฯ” ประกอบด้วย
Wh-word + will/shall + ภาคประธาน + have + been + กริยาแท้ ing +ส่วนขยาย
ยกเว้น “Who” ซึ่งแบ่งได้ 2 โครงสร้างคือ
Who + will/shall + have + been + กริยาแท้ ing + ส่วนขยาย
เมื่อคำตอบทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยค
Who + will/shall + ภาคประธาน + have + been + กริยาแท้ ing + ส่วนขยาย
เมื่อคำตอบทำหน้าที่เป็นภาคกรรมของประโยค
ตัวอย่าง
For how long will they have been talking by the time Tony arrives?
Claudia is going to have been working at that company for three years by the time it closes.
A : Who is going to have been working at that company for three years by the time it closes?
B : Claudia.
ก – ใครจะทำงานที่บริษัทนั้นมาเป็นเวลา 3 ปี ก่อนที่บริษัทจะเลิกกิจการ
ข – คลอเดีย
Tony will have been discussing with Thomas for half an hour by the time you arrive there.
A : Who will Tony have been discussing with for half an hour by the time you arrive there?
B : Thomas.
ก – โทนี่จะปรึกษาหารือกับใครเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่คุณจะไปถึงที่นั่น
ข – โทมัส
การใช้ Future Perfect Continuous
1. ใซ้แสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำบางอย่างที่จะดำเนินต่อเนื่องไป (continuous action or event) จนกระทั่งถึงเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคต ลักษณะดังกล่าวนี้สังเกตได้คือ จะมีระยะเวลา (duration of time) เช่น for five minutes, for two weeks, … หรือ since Friday, … บ่งชี้ก่อนที่จะมีวิเศษณ์วลีบ่งบอกเวลาที่มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า by … หรืออย่างอื่นแสดงอยู่ ดังไดอะแกรม

future6
ตัวอย่าง
I will have been working here for six years in May.
ดิฉันจะทำงานที่นี่ครบ 6 ปีในเดือนพฤษภาคม
Jason is going have been jogging for half an hour when
his mother gets home.
เจสันจะวิ่งเหยาะเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเมื่อแม่ของเขากลับถึงบ้าน
2. ใช้วางไว้หน้าการกระทำหรือเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งในอนาคต เพื่อบ่งชี้สาเหตุ (cause) และผลลัพธ์ (effect)
ตัวอย่าง
Jason will be tired when he gets home because he will have been jogging for over an hour.
เจสันจะเหนื่อยเมื่อกลับถึงบ้าน เพราะเขาจะวิ่งเหยาะ เป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งชั่วโมง
Pimpilai’s English will be perfect when she returns to England because she is going to have been studying English in the U.S. for two years.
ภาษาอังกฤษของพิมพ์พิไลจะสมบูรณ์เมื่อเธอกลับไปอังกฤษ เพราะว่าเธอจะได้เรียนภาษาอังกฤษในสหรัฐเป็นเวลา 2 ปี
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 388 times, 1 visits today)