รูปแบบของการใช้ Could ในภาษาอังกฤษ

could (คูด) เป็นกริยาช่วย (helping verb เฮ้ลพิ่ง เวิบ) ตัวหนึ่ง เป็นรูปอดีตกาล (Past tense) ของ can (แคน) ซึ่งเป็นรูปปัจจุบันกาล (Present tense) โดย could ชี้แสดงถึงความสามารถในอดีต (past ability) ของบุคคลและสัตว์ มีรูปดังนี้
1. รูปแบบบอกเล่า (Affirmative)
I could swim                 He could swim
You could swim          She could swim
We could swim           It could swim
They could swim
2. รูปปฏิเสธ (Negative)
รูปเต็ม                           รูปย่อ
I could not swim                I couldn’t swim
You could not swim         You couldn’t swim
We could not swim           We couldn’t swim’
They could not swim       They couldn’t swim
He could not swim            He couldn’t swim
She could not swim          She couldn’t swim
It could not swim              It couldn’t swim
3. รูปคำนาม และคำตอบสั้น
คำถาม                          คำตอบ
Could I swim?                   ตอบรับ Yes. I/we/you/they/he/she/it could.
Could you swim?             ตอบปฏิเสธ No, I/you/they/he/she/it couldn’t
Could we swim?
Could they swim?
Could he swim?
Could she swim?
Could it swim?
ตัวอย่าง
Our son could talk when he was two years old.
บุตรชายของเราสามารถพูดได้เมื่ออายุได้ 2 ขวบ
I couldn’t come to class yesterday because I was sick.
เมื่อวานนี้ผมมาเรียนไม่ได้เพระะป่วย
My uncle could sail a boat when he was ten.
ลุงของผมสามารถแล่นใบเรือได้เมื่ออายุ 10 ปี
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 5,921 times, 1 visits today)