รูปแบบการใช้ Time Adverbs ในภาษาอังกฤษ

Time Adverbs (ไทมฺ แอ็ดเวิบ) เป็นชนิดของกริยาวิเศษณ์ที่บ่งบอกเวลา ซึ่งมีมากมายในภาษาอังกฤษ กริยาวิเศษณ์ชนิดนี้ใช้เพื่อตอบคำถาม “When?”
ตัวอย่าง
I spoke to him this morning.
ผมพูดกับเขาเมื่อเช้านี้
Question : When did you speak to him? คุณพูดกับเขาเมื่อไร Answer : I spoke to him this morning. ผมพูดกับเขาเมื่อเช้านี้

Sue arrived here Monday night. ซูมาถึงที่นี่คืนวันจันทร์
Question : When did Sue arrive here? ซูมาถึงนี่เมื่อไร
Answer : Sue arrived here Monday night. ซูมาถึงที่นี่คืนวันจันทร์

Time adverbs มีมากมาย เป็นกริยาวิเศษณ์ที่บอกว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นเมื่อใด ที่พบกันบ่อย ได้แก่
the day before yesterday    วันก่อนเมื่อวาน (= เมื่อวานซืน)
the week before last               สัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้ว
the day after tomorrow        วันหลังพรุ่งนี้ (= มะรืนนี้)
yesterday                เมื่อวานนี้
last week                   สัปดาห์ที่แล้ว
last month               เดือนที่แล้ว
today                         วันนี้
this week                  สัปดาห์นี้
tomorrow                 พรุ่งนี้
next week                  สัปดาห์หน้า
the week after next        สัปดาห์หลังสัปดาห์หน้า (=สัปดาห์โน้น)
this month                 เดือนนี้
this year                      ปีนี้
last year                      ปีที่แล้ว
ago                                 ผ่านไปแล้ว
ten minutes ago        10 นาทีที่แล้ว
ตัวอย่าง
I have an appointment this evening.
ผมมีนัดเย็นนี้
I have an important meeting the day after tomorrow.
ผมมีการประชุมสำคัญวันมะรืนนี้
The game started ten minutes ago.
การแข่งขันเริ่มเมื่อ 10 นาทีที่แล้ว
ตำแหน่ง
โดยปกติเราจะวาง time adverbs ไว้ตอนต้น (the beginning) หรือตอนท้าย (the end) ของประโยค
ตัวอย่าง
I’m busy today.
วันนี้ผมงานยุ่ง
Afterwards he apologized her.
หลังจากนั้นเขาได้ขอโทษเธอ
Finally she accepted his apology.
ท้ายสุด เธอก็ยอมรับคำขอโทษของเขา
He fell again.
เขาล้มลงอีกครั้งหนึ่ง
They will stay together permanently.
พวกเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไป

สำหรับ time adverbs ที่สำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ได้แก่ yet, still, almost, just, already, nearly, once, while, then, since, for, then, from, about, now, soon, recently
ตัวอย่าง 
I will see you then.
แล้วพบกันภายหลังนะ
They will be here soon.
พากเขาจะมาถึงนี่ในไม่ช้า
Let’s go tomorrow.
พรุ่งนี้ค่อยไปกัน
Have you traveled recently?
คุณได้เดินทางเมื่อเร็วๆ นี้หรือเปล่า
She still lives in London.
เธอยังอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอน
Have you finished your homework yet?
คุณทำการบ้านเสร็จแล้วหรือยัง
It’s about two o’clock.
ประมาณบ่ายสองโมงแล้ว
He stayed with me while Dad talked to his boss.
เขาอยู่กับเรา ในขณะที่พ่อคุยกับเจ้านายของเขา
She is still waiting for you.
เธอยังคงรอคอยคุณ
I haven’t met my wife yet.
ผมยังไม่พบภรรยาของผมเลย

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 5,544 times, 22 visits today)