รูปแบบการใช้ STATIONARY and STATIONERY

stationary (สเตชั่นนาริ) adj. หมายถึง standing still; not moving แปลว่า “อยู่คงที่, ไม่เคลื่อนไหว”
ตัวอย่าง
In ancient times people thought the earth was stationary.
ในยุคสมัยโบราณ มนุษย์เรามักจะคิดว่าโลกของเราอยู่นิ่ง
Stationary engines are usually horizontal.
เครื่องยนต์ที่วางอยู่กับที่มักจะเป็นเครื่องยนต์แนวนอน

stationery (สเตชั่นเนอริ) n. หมายถึง writing materials “เครื่องเขียน”
ตัวอย่าง
We bought writing paper at the stationery store.
เราซื้อกระดาษเขียนมาจากร้านขายเครื่องเขียน

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,093 times, 2 visits today)