รูปแบบการใช้ KNEW, NEW, KNOW-HOW and KNOWLEDGE

KNEW and NEW
ทั้ง 2 คำออกเสียงเหมือนกันคือ นิว, นู
knew เป็นรูปอดีตกาล (past tense) ของคำว่า know แปลว่า “ทราบ, รู้”
ตัวอย่าง
I knew he could swim.
ผมรู้ว่าเขาว่ายน้ำเป็น
I knew her three years ago.
ผมรู้จักเธอมา 3 ปีแล้ว
สำหรับกริยา know เป็นกริยาที่แสดงสภาวะของจิตใจ ดังนั้นจึงใช้รูป continuous tenses ไม่ได้
ตัวอย่าง
X I am knowing him.
/ I know him.
และใช้ know + noun/pronoun + to + verb ได้
ตัวอย่าง
He knows the way to go.
เขารู้หนทางที่จะไป
แต่ถ้าหากไม่มี noun/pronoun ตามหลัง know จะต้องมี how+to+verb ช่อง 1
ตัวอย่าง
I know how to cook food.
ผมรู้จักวิธีปรุงอาหาร
She knows how to play tennis.
เธอรู้วิธีการเล่นเทนนิส
ส่วน new เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า “ใหม่”
ตัวอย่าง
He bought a new necktie yesterday.
เขาซื้อแน็คไทเส้นใหม่มาเมื่อวานนี้
We sell new and used furniture.
เราขายเครื่องเรือนใหม่และที่ใช้แล้ว
KNOW-HOW and KNOWLEDGE
know-how (โนว์-ฮาว) n. หมายถึง practical ability or skill; knowing how to do something แปลว่า “ความรู้หรือความชำนาญที่ใช้การได้จริง”
ตัวอย่าง
He is good in know-how.
เขามีความรอบรู้ชำนาญที่ใช้การได้จริงทางปฏิบัติ
knowledge (โน-เลจ) n. หมายถึง understanding; learning; that which is known แปลว่า “ความเข้าใจ, ความรู้, สิ่งที่รู้แล้ว”
ตัวอย่าง
Knowledge is of two kinds : We know the subject ourselves or we know where to find it.
ความรู้มี 2 อย่าง คือเรารู้เรื่องนั้นด้วยตนเอง กับรู้ว่าจะไปหาความรู้นั้น ได้ที่ไหน
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 6,801 times, 1 visits today)