รูปแบบการใช้ HAVE GOTในภาษาอังกฤษ

คำว่า have got (แฮฟวฺ ก็อท) มีความหมายเช่นเดียวกับ have ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (หรือแบบ British English) แปลว่า “มี” มักนิยมใช้ในการพูดสนทนา มีรูปดังนี้
1. รูปบอกเล่า (Affirmative)
รูปเต็ม                    รูปย่อ
I have got                    I’ve got
You have got              You’ve got
We have got                We’ve got
They have got            They’ve got
He has got                     He’s got
She has got                    She’s got
It has got                        It’s got
2. รูปปฏิเสธ (Negative)
รูปเต็ม                        รูปย่อ
I have not got                  I haven’t got
You have not got           You haven’t got
We have not got             We haven’t got
They have not got          They haven’t got
He has not got                  He hasn’t got
She has not got                 She hasn’t got
It has not got                     It hasn’t got
3. รูปคำถาม (Question) และการตอบแบบสั้นๆ (Short answers)
คำถาม                               คำตอบแบบสั้น
Have I got …?        ตอบรับ     Yes, I/we/you/they have
Have you got …?                     Yes, he/she/it has.
Have we got…?    ตอบปฏิเสธ
Have they got …?                    No, I/we/you/they haven’t.
Has he got … ?                          No, he/she/it hasn’t.
Has she got … ?
Has it got … ?
Julia    :    Have you got a ticket, Tony?
Tony    :    No. I’ve only got 5 pounds.
Julia    :    Well, we’ve got three tickets. You can take one.
Tony    :    Thank you.
จูเลีย    –    คุณมีตั๋วไหม โทนี่
โทนี่    –    ไม่มี ผมมีเงินแค่ 5 ปอนด์
จูเลีย    –    พวกเรามีตั๋ว 3 ใบ คุณเอาไปได้ 1 ใบ
โทนี่    –    ขอบคุณ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 4,864 times, 5 visits today)