รูปแบบการใช้ Future continuous ในภาษาอังกฤษ

Future continuous (ฟิวเจอะ คอนทินิวเอิส) หรือบางคนเรียก Future progressive (ฟิวเจอะ โพรเกรสซิฟวฺ) เป็นรูปกาลที่แสดงอนาคตประเภทหนึ่ง นอกเหนือจาก Future simple โดยมีรูปและวิธีใช้ที่แตกต่างไปจาก Future simple ดังนี้
รูปของ Future continuous
(1) Statement form (สเตทเม้นทฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูปบอกเล่า’’ ประกอบด้วย
ภาคประธาน + will/shall be + กริยาแท้เติม ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย
will ใช้ได้กับประธานของประโยคทุกประเภท ทั้งคำนามและสรรพนาม เอกพจน์และพหูพจน์
shall จำกัดให้ใช้ได้เฉพาะเมื่อประธานของประโยคเป็น I หรือ We เท่านั้น
รูปย่อของ will/shall คือ ‘ll
ตัวอย่าง
In December, we will be demolishing the old building.
ในเดือนธันวาคม เราจะทำลายอาคารหลังเก่า
Don’t phone me at 9 p.m. I’ll be doing my homework.
อย่าโทรศัพท์มาหาดิฉันตอน 3 ทุ่ม ดิฉันจะทำการบ้าน
(2) Negative form (เนเกอทิฟวฺ ฟอม) หรือในภาษาไทยเรียกว่า “รูป ปฏิเสธ” ประกอบด้วย
ภาคประธาน + will/shall not be + กริยาแท้เติม ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
อธิบาย รูปย่อของ will not = won’t, shall not = shan’t
ตัวอย่าง
In December, we won’t be building a new factory.
ในเดือนธันวาคม เราจะไม่สร้างโรงงานแห่งใหม่
I won’t be having dinner at 6:00. I’ll be having it at 7.00.
ผมจะไม่ทานอาหารเย็นตอน 6 โมง แต่จะทานตอนหนึ่งทุ่ม
(3) Yes-No quesion (เยส โน เควสเชิ่น) หรือในภาษาไทยคือ “คำถาม ที่ผู้ตอบจะตอบว่า Yes/No” ประกอบด้วย
Will/Shall + ภาคประธาน + be + กริยาแท้เติม ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
ตัวอย่าง
A : Will you be going out this morning?
B : Yes, why?
ก – เช้านี้คุณจะออกไปไหนหรือเปล่า
ข – ออกไป ทำไมครับ
A : Will you be flying back to London this evening?
B : Yes.
ก – คุณจะบินกลับไปลอนดอนเย็นนี้ใช่ไหม
ข- ใช่
(4) Wh-word question (ดับเบิลยู เอช เวิด เควสเชิ่น) หรือในภาษา ไทยคือ “คำถามที่ขึ้นต้นประโยคด้วย Wh-words ได้แก่ What, When, Where, Why, How long, … ฯลฯ” ประกอบด้วย
Wh-word + will/shall + ภาคประธาน + be + กริยาแท้เติม ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
แต่ถ้าหากเป็นคำถาม Who โครงสร้างจะประกอบด้วย Who + will/shall be + กริยาแท้เติม ing + ภาคกรรมหรือส่วนขยาย
เมื่อคำตอบทำหน้าที่เป็นภาคประธานของประโยค Who + will/shall + ภาคประธาน + be + ภาคกริยาเติม ing + ภาคกรรม หรือส่วนขยาย เมื่อคำตอบทำหน้าที่เป็นภาคกรรมของประโยค
ตัวอย่าง
In December, we will be demolishing the old building.
A : What will you be doing in December?
B : I’ll be demolishing the old building.
ก – คุณจะทำอะไรในช่วงเดือนธันวาคม
ข – ผมจะทำลายอาคารหลังเก่า
John will be entertaining his guests at 10 p.m.
A : Who will be entertaining guests at 10 p.m.
B : John.
ก – ใครจะให้ความบันเทิงแก่แขกในช่วงสี่ทุ่ม
ข – จอห์น
A : Who will John be entertaining at 10 p.m.?
B : His guests.
ก – จอห์นจะให้ความบันเทิงกับใครตอนสี่ทุ่ม
ข-แขกของเขา
การใช้ Future continuous
1. ใช้เพื่อกล่าวถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะดำเนินอยู่ในช่วงเวลานั้นในอนาคต เป็นการนึกคิดว่าในช่วงขณะนั้นเรากำลังกระทำกิจกรรมนั้นๆ อยู่
ตัวอย่าง
A : Can I see you on the 22nd?
B : I’m afraid you can’t. I’ll be attending a training course in England.
ก – ผมขอพบคุณในวันที่ 22 ได้ไหม
ข – ไม่ได้ครับ ผมจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในประเทศอังกฤษ
A : Can you spare me some time at 7 p.m.?
B : I’m sorry I can’t. I’ll be having my meal.
ก – คุณพอจะสละเวลาให้ผมบ้างได้ไหมในช่วงหนึ่งทุ่ม
ข – ขอโทษไม่ได้ค่ะ ดิฉันจะทานอาหารในช่วงนั้น
2. ใข้เพื่อกล่าวถึงเหตุการณ์หรือการกระทำในอนาคตซึ่งได้วางแผนไว้แล้ว หรือการกระทำนั้นคือ ส่วนหนึ่งของกิจวัตรที่ทำอยู่ตามปกติ
ตัวอย่าง
A : Would you like me to give Peter the message?
B : It’s no trouble. I’ll be seeing him tomorrow anyway.
ก – คุณอยากให้ผมบอกข้อความกับปีเตอร์ไหม
ข – ไม่ต้องลำบากหรอก ยังไงเสียผมก็จะพบกับเขาพรุ่งนี้แล้ว
A : I’ll be going into town this afternoon. Do you want me to get you something?
B : No, thanks.
ก – ดิฉันจะเข้าไปในเมืองบ่ายนี้ คุณต้องการให้ดิฉันซื้ออะไรให้ไหม
ข- ไม่ขอบคุณ
3. ใข้เพื่อซักถามอย่างสุภาพถึงแผนการของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเราต้องการให้บุคคลนั้นทำบางสิ่งให้เรา
ตัวอย่าง
A : Will you be going into town this afternoon?
B : Yes, why?
A : Could you get me a newspaper?
B : That’s okay. .
ก – คุณจะเข้าไปในเมืองบ่ายนี้ใช่ไหม
ข- ใช่ทำไมครับ
ก – คุณช่วยซื้อหนังสือพิมพ์ให้สักฉบับได้ไหม
ข – ตกลง
A : Will you be using your camera at the weekend?
B : No, why?
A : Could I borrow it?
B : Yes, of course.
ก – คุณจะใช้กล้องถ่ายรูปในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไหม
ข- ไม่ทำไมคะ
ก – ดิฉันขอยืมหน่อยได้ไหม
ข – ได้ค่ะ
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 688 times, 1 visits today)