รายละเอียดการใช้ Coordination ในภาษาอังกฤษ

Coordination (โคออดิเนเชิ่น) หมายถึง การเชื่อมประโยค (clauses) วลี (phrases) หรือคำ (words) โดยใช้คำเชื่อม ซึ่งได้กล่าวมาบ้างแล้วในเรื่อง conjunctions สำหรับในตอนนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดการใช้เป็นสำคัญ
1. การเชื่อม clauses
คำเชื่อมที่ใช้ในกรณีนี้ ประกอบด้วย and, or, but ซึ่งใช้เชื่อม clauses ทั้งสองเข้าด้วยกัน
ตัวอย่าง

coordination
แปลความ-     1. ตำรวจมาถึง และขโมยถูกจับกุม
2. คุณอยากจะดื่มชา หรืออยากจะดื่มกาแฟ
3. เรากดกริ่ง แต่ไม่มีใครเปิดประตู
2. การละ (omit) คำ ใน clause ที่สอง
กรณีที่คำนาม สรรพนาม หรือกริยา ใน clause ที่สองซ้ำกับคำนาม สรรพนาม หรือกริยาใน clause แรก ก็สามารถละคำที่ซ้ำใน clause ที่สองได้
ตัวอย่าง
The thieves broke into the house and they stole jewelry.
=The thieves broke into the house and stole jewelry.
ขโมยงัดบ้านเข้าไป และลักขโมยเครื่องประดับประเภทเพชรพลอยไป
Many students can write English but they can’t speak it.
=Many students can write English but can’t speak it.
นักเรียนหลายคนเขียนภาษาอังกฤษได้ แต่พูดไม่ได้
Somsri ordered ice-cream, and Noree ordered orange juice.
=Somsri ordered ice-cream and Noree orange juice.
สมศรีสั่งไอศกรีม และโนรีสั่งนํ้าส้มคั้น
3. การเชื่อม phrases
คำเชื่อมดังกล่าวข้างต้น ยังใช้เพื่อเชื่อมวลีกับวลีได้ด้วย ในกรณีที่ทั้งสอง clauses มีส่วนที่ซ้ำกัน
ตัวอย่าง
I would like a cup of tea. (1)
I would like a sandwich. (2)
(1) + (2) → I would like a cup of tea and a sandwich.
ผมต้องการชา 1 ถ้วย และแซนด์วิช 1 ชิ้น
Would you like tea? (1)
Would you like coffee? (2)
(1) + (2) → Would you like tea or coffee?
คุณต้องการชาหรือกาแฟ
This hotel is small. (1)
This hotel is very comfortable. (1)
(1) + (2) → This hotel is small but very comfortable.
โรงแรมนี้เล็ก แต่สะดวกสบายมาก
4. การเชื่อม words
คำเชื่อมดังกล่าวข้างต้น ยังสามารถใช้เชื่อมคำกับคำได้ด้วย ในกรณีที่ทั้งสอง clauses มีส่วนที่ซ้ำกัน
ตัวอย่าง
My favorite subject is English. (1)
My favorite subject is geography. (2)
(1)+ (2) → My favorite subjects are English and geography.
วิชาที่ผมชอบคือ ภาษาอังกฤษ และภูมิศาสตร์
Do you like coffee with milk? (1)
Do you like coffee without milk? (2)
ผ1)+ (2) → Do you like coffee with or without milk?
คุณซอบกาแฟใส่นมหรือ ไม่ใส่นม
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 1,441 times, 3 visits today)