มาเรียนรู้สำนวนอังกฤษในหมวดตัวอักษร U

** under the table = secretly; อย่างลับๆ, ใต้โต๊ะ
We paid 100,000 baht under table to get this license.
เราจ่าย 100,000 บาท
เป็นค่าใต้โต๊ะเพื่อให้ได้ใบอนุญาตใบนี้มา

** under the weather = ill, sick; ป่วย, ไม่สบาย
My mother has been under the weather since last Friday.
คุณแม่ของฉันป่วยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
I don’t think I’ll go out today. I’m a bit under the weather.
ฉันไม่คิดว่าฉันจะออกไปข้างนอกในวันนี้ ฉันรู้สึกไม่สบายเล็กน้อย

** under way = in motion , in progress; กำลังดำเนินอยู่
The world boxing contest is already under way.
การชกชิงแชมเปี้ยนโลกได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

**up against = face with; เผชิญกับ, แข่งกับ
We were up against one of the best teams in the country.
เราได้แข่งขันกับทีมที่ดีที่สุดของประเทศ

** up and down = in one direction and then the opposite; ขึ้นๆ ลงๆ,ไปทาง โน้นทีทางนี้ที, ขึ้นล่อง
He walked up and down the room, thinking.
เขาเดินคิดไปมาอยู่ในห้อง
He travel up and down to Bangkok every day.
เขาเดินทางขึ้นล่องกรุงเทพทุกวัน

** up and coming = likely to succeed, progressing well; ก้าวหน้า He is regarded as up and coming writer.
เขาเป็นนักเขียนที่กำลังก้าวหน้า
He was wellknown as an up and coming young scientist.
เขาเป็นที่รู้จักเนื่องจากเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์หนุ่มที่ก้าวหน้า

** up to = capable of; สามารถ, ขึ้นถึง
Your work is not up to the standard.
งานของคุณยังไม่ถึงมาตรฐานที่กำหนด
We climbed up to the summit of the mountain.
เราปีนขึ้นไปถึงยอดเขา

** up-side down = disarranged, in confusion, inverte; ปนยุ่งเหยิง, กลับเอาหัวลง
Look at that boy are reading the book up-side down.
ดูที่เด็กคนนั้นซี อ่านหนังสือกลับเอาหัวลง
The child has put all my files and other office paper up-side down.
เด็กๆ เอาแฟ้มกับเอกสารอื่นๆ ของสำนักงานปนกันยุ่งเหยิง

** up-to-date = modem, complete; ทันสมัย ล่าสุด
The history books used in our school are up-to-date.
หนังสือประวัติศาสตร์ที่ใช้ในโรงเรียนของเรา เป็นหนังสือที่ทันสมัย
His accounts are never up-to-date.
บัญชีของเขาไม่เคยทันสมัยเลย

* use up = consume completely; ใช้หมดเกลี้ยง
The supply of Scotch Whisky was used up during the party.
เหล้าสก๊อตวิสกี้ถูกใช้หมดไปในงานปาร์ตี้

** used to = accustomed to; เคยชิน
I used to buy new suits at Central Department Silom. Now I buy them at Merry King.
ผมเคยซื้อชุดใหม่ๆ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสีลม เดี๋ยวนี่ผมซื้อที่เมอรี่คิง
He became used to living done after his wife’s death.
เขาเคยชินกับการอยู่คนเดียวหลังจากที่ภรรยาของเขาตาย
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 152 times, 1 visits today)