มาฝึกฝนเรียนรู้สำนวนอังกฤษในหมวดตัวอักษร P

** pass away = die; ตาย
Ladda’s grandfather passed away at the hospital yesterday night.
คุณปู่ของลัดดาตายที่โรงพยาบาลเมื่อคืนที่แล้ว
I was sorry to hear your husband has passed away.
ฉันเสียใจที่ได้ทราบข่าวว่าสามีของคุณตาย

** pass out = faint; เป็นลม, สิ้นสติ
There were very crowded, several attendances passed out.
มีคนแน่นมากผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนเป็นลม
I fell as though l’m going to pass out.
ฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะเป็นลม

** pass over = overlook, ignore; ทำเป็นเฉย, ทำไม่รู้ไม่ชี้, มองข้ามไป
I am prepared to pass over your other mistakes, but I can’t ignore this one.
ฉันเตรียมที่จะทำเป็นไม่รู้เรื่องความผิดอื่นๆ ของเธอ แต่ความผิดพลาด อันนี้ฉันปล่อยละเลยไม่ได้
I passed over many candidates and chose this one.
ข้าพเจ้าเลือกข้ามผู้ที่สมัครไปหลายคนและเลือกคนๆ นี้

** pass the buck = pass a job to someone else instead of doing it; ปิดสวะ, ปิดความผิดไปให้คนอื่น
My boss always pass the buck to me.
เจ้านายมักจะปิดความผิดมาให้ฉันอยู่เสมอ

** pay attention = observe and listen carefully; สนใจ, เอาใจใส่
You must pay attention to your lesson.
เธอต้องเอาใจใส่ในบทเรียน
We never pay attention to anything our wife say.
เราไม่เคยให้ความสนใจอะไรกับคำพูดของภรรยาของเรา

** pay back = a return; ได้รับคืน, จ่ายคืน
We paid back the 5000 baht we owed Mr. George.
เราใช้หนี้ 5000 บาท คืนให้แก่มิสเตอร์ยอร์จ
Lend me baht 500, will you ? I’ll pay you back at the end of the month.

ขอยืมเงินฉันสัก 500 บาทได้ไหม ? ฉันจะใช้คืนให้ในตอนสิ้นเดือน

** pay in = deposit (money) in a bank; เอาเงินฝากธนาคาร Take these cheques to the bank and pay them in.
เอาเช็คเหล่านี้ไปเข้าธนาคารให้ด้วย

** pay off = to pay in full; ใช้คืนทั้งหมด
Our company borrowed 10 millions baht from the bank and was given two years to pay off the debt.
บริษัทของเรากู้เงินจากธนาคาร 10 ล้านบาทและกำหนดให้ใช้หนี้คืนทั้งหมด ในระยะเวลา 2 ปี
We hope to pay off what we owe next month.
เราหวังว่าจะใช้คืนที่เราเป็นหนี้ทั้งหมดในเดือนหน้า

** pay up = pay a debt (bill etc.) in full; ชำระคืนทั้งหมด
I had to ask him several times for my money, but he paid up in the end.
ฉันต้องทวงเงินเขาหลายต่อหลายครั้งแต่เขาก็จ่ายให้ทั้งหมดในที่สุด
If you don’t pay up, I will take you to the court, take legal action against you.
ถ้าคุณไม่จ่ายคืนทั้งหมดฉันจะเอาคุณขึ้นศาลดำเนินคดี

** pick-me-up = alcoholic stimulant, tonic; ยาโดป, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง
The truck driver asked for a pick-me-up before start driving.
คนขับรถบรรทุกเรียกหาเครื่องดื่มบำรุงกำลังก่อนลงมือขับรถ

** pick on = choose, annoy; เลือก, แหย่ให้โกรธ
I don’t see why he picked on me to do it.
ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้ผมทำสิ่งนั้น
John always picks on his little brother.
จอห์นชอบแหย่น้องชายคนเล็กของเขาเสมอ

** pick out = choose, select; เลือก
Which book did you pick out to send to Susan ?
หนังสือเล่มไหนที่คุณเลือกเพื่อส่งให้ซูซาน
I have picked out the bad potatoes from the basket.
ฉันเลือกได้แต่มะเขือเทศเสียๆ จากในกระจาด

** pick up = life, take up acquire, increase, improve; หยิบ, ดีขึ้น, เพิ่ม
The train picked up speed as we left the city.
รถไฟเพิ่มความเร็วเมื่อพ้นเขตเมือง
I picked up the magazine which was on my desk.
ฉันหยิบแมกกาซีนเล่มอยู่บนโต๊ะของฉัน
His mother has been very sick but she is picking up now.
มารดาของเขาป่วยหนักแต่เดี๋ยวนี้ค่อยยังชั่วขึ้นแล้ว

** play around = amuse oneself; หาความสุขให้กับตัวเอง
I likes to play around with the fashion magazine.
ฉันชอบหาความสุขด้วยการอ่านแฟชั่นจากแมกกาซีน

** play down = fail to stress; กลบเกลื่อน
He tried to play down the news of his defeat.
เขาพยายามกลบเกลื่อนข่าวความพ่ายแพ้ของเขา

** play out = exhausted, be very tired; เหนื่อยอ่อน, หมดแรง
After a hard day in the office he was played out.
หลังจากที่ทำงานอย่างหนักในสำนักงาน เขาทำงานเสียหมดแรง

** play tricks on = to make someone the victim of a trick; เล่นลูกไม้, เล่นเล่ห์เหลี่ยม
They tried to play a trick on the professor but he was too clever for them.
พวกเขาพยายามเล่นลูกไม้กับศาสตราจารย์ แต่ศาสตราจารย์ฉลาดกว่าพวกเขาเหล่านั้น

** play up to = try to get into favor with; ประจบประแจง
She’s playing up to the boss in the hope that he will give her a rise.
เธอประจบประแจงเจ้านายของเธอ โดยหวังที่เจ้านายจะให้เงินเดือนขึ้น

** point out = to indicate, show; ชี้แจง, แสดง
He point out the most interesting features of the landscape.
เขาชี้ให้ดูลักษณะภูมิประเทศที่น่าสนใจที่สุด
The teacher pointed out the mistakes in my homework.
คุณครูชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดของการบ้านของฉัน

** pull down = destroy, demolished; รื้อ, ถอน
Several houses were pulled down to make way for the new road.
บ้านหลายหลังถูกรื้อเพื่อสร้างถนนสายใหม่
It is easier to pull down than to build up.
รื้อถอนทำได้ง่ายกว่าการสร้างขึ้นมา

** pull in = arrest, arrive; ถูกจับกุม, มาถึง
The police pulled him in on suspicion of robbery.
ตำรวจจับกุมเขาฐานสงสัยว่าทำโจรกรรม
The train from Surathani will pull in shortly.
รถไฟจากสุราษฎร์ธานีจะเข้าถึงสถานีในอีกไม่กี่นาทีนี้

** pull off = remove, succeed in doing it; ถอดออก, สำเร็จ
I never thought you’d pull it off.
ผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะประสพความสำเร็จได้
I pulled off my coat and placed it on the desk. ผมถอดเสื้อโค๊ทออกและวางพาดบนโต๊ะ

* * pull through = recover, improve, cause to recover or improve;
อาการดีขึ้น,สาเหตุของการเจริญดีขึ้น
He is seriously ill and the doctors do not think he will pull through.
เขาเจ็บหนักจนแพทย์ไม่คิดว่าเขาจะมีอาการดีขึ้น
The firm was not doing too well, but the new management pulled it through.
ฐานะของบริษัทไม่ค่อยดีนัก แต่ทีมบริหารชุดใหม่มาทำให้ดีขึ้น

** pull up = to a stop, not allow to proceed check; หยุด, ให้หยุดตรวจเช็ค
The taxi pulled up and we got out.
รถแท็กซี่หยุดและเราก็ลงจากรถ
The chairman pulled him up and told him to stick to the subject under discussion.
ประธานบอกให้เขาหยุดและสั่งให้เขาพูดให้อยู่ในประเด็น

** put away = return something to its proper place; เอาวางไว้ที่เดิม After Johny finished reading the book, he put it away on the shelf. หลังจากที่จอห์นนี่อ่านหนังสือจบแล้ว เขาเอาวางไว้บนชั้นที่เดิม
These are bad practices which he should put away.
ทำอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ดี เขาควรจะวางเข้าที่เดิม

** put down = release, suppress, record; ตั้ง, วางลง, ปราบ, บันทึก, จด
The troops easily put down the rebellion.
กองทหารสามารถปราบกบฎได้อย่างง่ายดาย
Let me put down your number before I forgot it.
ขอให้ฉันจดเบอร์โทรศัพท์ของคุณก่อนที่ฉันจะลืม

** put off = delay, postpone; เลื่อนกำหนด
The meeting was put off until next month.
การประชุมเลื่อนไปในเดือนหน้า
The meeting has been put off for a week because the boss is away.
การประชุมได้เลื่อนไปอีก 1 อาทิตย์เพราะผู้จัดการไม่อยู่

** put on = wear, switch on; สวม; (เสื้อผ้า), เปิดไฟ
Tom put on his hat and left the room.
ทอมสวมหมวกแล้วออกจากห้องไป
It’s getting dark; put on the lights.
กำลังจะมืดเปิดไฟให้หน่อย

** put out = extinguish, disturb, upset; ดับ (ไฟ), รบกวน, ไม่สบายใจ You have t put out your cigarette in that ashtray.
เธอต้องดับบุหรี่ในที่เขี่ยบุหรี่อันนั้น
I hope we’re not putting you out by coming today.
ผมหวังว่าพวกเราคงจะไม่รบกวนคุณในวันนี้

** put up = construct, erect, increase; ก่อสร้าง, เพิ่ม
We shall have to put up the price of our goods.
เราจะต้องขึ้นราคาสินค้าของเรา
The carpenters are tearing down that old office building in order to put up a new one. ช่างไม้กำลังรื้ออาคารหลังเก่าเพื่อก่อสร้างอาคารหลังใหม่

** put up with = tolerate; ทน, อดกลั้น
I refuse to put up with his actions any longer.
ผมไม่ยอมที่จะอดทนต่อการกระทำของเขาอีกต่อไป
I won’t put up with your insults any longer.
ฉันไม่ทนให้แกดูถูกอีกต่อไป
ที่มา:ธวัชชัย  ปานนิมิต

(Visited 638 times, 1 visits today)