การใช้ภาษาอังกฤษในหมวดอักษร U

ULTERIOR and UNDERLYING
ulterior (อัลเทีย-เรีย) adj. หมายถึง hidden underneath แปลว่า “ที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน”
ตัวอย่าง
His noble words were contradicted by his ulterior motives.
คำพูดที่มีเกียรติของเขาแย้งกับเจตนาภายในของเขา
He has no ulterior motives.
เขาไม่มีเจตนาซุกซ่อนอยู่ภายในใดๆ
underlying (อันเดอะ-ลายอิง) adj. หมายถึง fundamental แปลว่า “รากฐาน, พี้นฐาน”
ตัวอย่าง
Shakespeare’s underlying motive in Hamlet was to criticize the moral climate of his own times.
เจตนาพื้นฐานของเช็คสเปียร์ในการเขียนบทละครเรื่อง Hamlet ก็เพื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์แง่คิดทางคุณธรรมศีลธรรมในยุคของเขา

UNINTERESTED and DISINTERESTED
uninterested (อัน-อินทเรซทิด) adj. หมายถึง bored แปลว่า “เบื่อ, ไม่
สนใจ
ตัวอย่าง
I am uninterested in this slow-moving game.
ผมเบื่อการแข่งขันที่เชื่องช้านี้

UNMORAL AND IMMORAL
unmoral (อัน-มอเริล) adj. หมายถึง not involving morality แปลว่า “ไม่เกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา, ไม่มีศีลธรรมจรรยา”
ตัวอย่าง
These savages are innocently unmoral.
คนป่าพวกนี้ไม่มีศีลธรรมจรรยาในนิสัยสันดาน
The principles of science are considered unmoral.
หลักการของวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมจรรยา
immoral (อิม-มอเริล) adj. หมายถึง contrary to moral law แปลว่า “ผิดศีลธรรมจรรยา”
ตัวอย่าง
It is immoral to steal or to bear false witness.
เป็นเรื่องผิดศีลธรรมที่ลักขโมยหรือให้การเป็นเท็จ

UNTIL and TILL
ทั้ง until (อัน-ทิล) และ till (ทิล) มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ till นิยมพบภาษาพูด แต่ until ใช้ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
ตัวอย่าง
I’ll wait until/till I hear from you.
ผมจะรออยู่จนกว่าจะได้รับทราบข่าวจากคุณ
The new timetable will remain in operation until June 1987.
ตารางเวลาชุดใหม่นี้จะใช้ไปจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน 1987

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 352 times, 1 visits today)