ภาษาอังกฤษหมวดตัว W

WANDER and WONDER
wander (วอน-เดอะ) V. หมายถึง to move here and there without any special purpose; to meander แปลว่า “ย้ายไปย้ายมาโดยไม่มีจุดประสงค์ พิเศษใดๆ, อ้อมค้อมไปมา”
ตัวอย่าง
The monk loves wandering the hills.
พระภิกษุชอบท่องเที่ยวไปตามป่าตามเขา
He wandered the world through.
เขาเตร็ดเตร่ไปทั่วโลก

wonder (วัน-เดอะ) n. หมายถึง a strange and surprising thing or event; a miracle แปลว่า “สิ่งประหลาด, มหัศจรรย์” หรือถ้าหากเป็น verb หมายถึง to feel surprise or curiosity แปลว่า “รู้สึกแปลกใจหรือประหลาดใจ, อยากรู้อยากเห็น”
ตัวอย่าง
I wondered why you did not come.
ผมแปลกใจว่าทำไมคุณจึงไม่มา
The pyramid is one of the wonders of the world.
พีระมิดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ชิ้นหนึ่งของโลก

WARE and WEAR
ทั้ง 2 คำออกเสียงคล้ายกันคือออกเสียงว่า “แว’’ ต่างกันที่ตัวสะกดและความหมายคือ
1. ware n. หมายถึง a kind of manufactured article for sale; goods แปลว่า “สินค้า, ของซื้อขาย”
ตัวอย่าง
His literary wares consist mostly of short stories.
สินค้าทางงานประพันธ์ของเขามักจะเป็นเรื่องสั้นเสียเป็นส่วนมาก
หมายเหตุ -ware ใช้เติมหลังคำหลัก เช่น tin, iron แปลว่า เครื่องใช้หรือภาชนะ เช่น silverware เครื่องเงิน tinware เครื่องดีบุก ironware เครื่องเหล็ก เป็นต้น

2. wear V. หมายถึง to have on the body; to suffer loss or damage from use แปลว่า “สวมใส่, สึกหรอ”
ตัวอย่าง
He wears knickerbockers.
เขาสวมกางเกงรัดเข่า
Ten percent was deducted for wear.
เขาหักเงินไว้ 10% เป็นค่าสึกหรอ

Would like
would like (วูด ไล้ค์) เป็นถ้อยคำที่ใช้บ่อยมากในภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ซึ่งเมื่อใช้แล้วแสดงความสุภาพ ดังนี้
1. ใช้พูดเพื่อหยิบยื่นสิ่งหนึ่งๆ ให้กับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง (offering something)
ตัวอย่าง
Air hostess : Would you like a newspaper?
Passenger : Yes, please.
แอร์โฮสเตส – เอาหนังสือพิมพ์ไหมคะ
ผู้โดยสาร – เอาครับ
Air hostess : Would you like some coffee?
Passenger : No, thanks.
แอร์โฮสเตส – เอากาแฟไหมคะ
ผู้โดยสาร – ไม่ค่ะ ขอบคุณ

2. ใช้พูดเพื่อเชื้อเชิญบุคคล (inviting someone)
ตัวอย่าง
Boy : Would you like to go to a concert on Saturday?
Girl : I’d love to.
เด็กชาย – คุณอยากไปชมคอนเสิร์ตในวันเสาร์นี้ไหม
เด็กหญิง – อยากไป

3. ใช้พูดเพื่อเสนอตัวให้การช่วยเหลือทำบางสิ่ง (offering to do something)
ตัวอย่าง
Host :  Would you like me to phone for a taxi?
Visitor : Yes, please.
เจ้าของบ้าน – คุณต้องการให้ผมโทรศัพท์เรียกแท็กซี่ไหม
ผู้มาเยี่ยม – ครับ

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 198 times, 1 visits today)