ฝึกสำนวน do someone good:ทำให้คนใดคนหนึ่งได้รับประโยชน์

Go to a seashore for a few days; the fresh air will do you good.
(ไปชายทะเลสักสองสามวันสิ; อากาศบริสุทธิ์จะช่วยให้คุณดีขึ้นทีเดียว)
The trip will do Jane good, though.
(การเดินทางท่องเที่ยวจะทำให้เจนได้รับประโยชน์)
The change will do Jane good, though.
(การเปลี่ยนแปลงจะทำให้เจนได้รับประโยชน์)
The comedy will do Jane good, though.
(ละครจะทำให้เจนได้รับประโยชน์)
Your visit will do Jane good, though.
(การมาเยี่ยมเยียนของคุณจะทำให้เจนได้รับประโยชน์)
That book will do Jane good, though.
(หนังสือเล่มนั้นจะทำให้เจนได้รับประโยชน์)
My plan will do Jane good, though.
(แผนงานของฉันจะทำให้เจนได้รับประโยชน์)
That course will do Jane good, though.
(วิชานั้นจะทำให้เจนได้รับประโยชน์)

(Visited 47 times, 1 visits today)