ฝึกพูดสำนวน waste one’s breath:พูดอย่างไร้ประโยชน์ ไม่มีจุดหมาย

If you tell Daeng not to go, you’ll just be wasting your breath; he’ll go away.
(ถ้าคุณบอกแดงว่าอย่าไป คุณจะเสียเวลาพูดเปล่าๆ เพราะเขาจะต้องไปให้ได้)
You’re wasting your breath talking to him.
(คุณเสียเวลาที่จะพูดกับเขา)
You’re wasting your breath explaining it.
(คุณเสียเวลาที่จะอธิบายให้เขาฟัง)
You’re wasting your breath describing them.
(คุณเสียเวลาที่จะพรรณาให้เขาฟัง)
You’re wasting your breath discussing it.
(คุณเสียเวลาที่จะอธิบายเรื่องนี้)
You’re wasting your breath giving the details.
(คุณเสียเวลาที่จะให้รายละเอียดนี้)
You’re wasting your breath yelling at them.
(คุณเสียเวลาที่จะชมเชยเขา)

(Visited 97 times, 1 visits today)