ฝึกพูดสำนวน make something do: ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ แทนที่จะไปใช้สิ่งอื่น

If there isn’t cream for our coffee, we’ll have to make milk do.
(ถ้าไม่มีครีมใส่กาแฟ เราจะใช้นมแทน)
We have to make this furniture do.
(เราต้องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์)
We have to make this rug do.
(เราต้องใช้พรมนี้ให้เกิดประโยชน์)
We have to make these chairs do.
(เราต้องใช้เก้าอี้เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์)
We have to make that sofa do.
(เราต้องใช้โซฟานั้นให้เกิดประโยชน์)
We have to make those lamps do.
(เราต้องใช้ตะเกียงเหล่านั้นแทน)
We have to make this car do.
(เราต้องใช้รถคันนี้แทน)
We have to make these pictures do.
(เราต้องใช้ภาพเหล่านี้แทน)

(Visited 3,466 times, 1 visits today)