ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การเรียน เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เพราะเราจะมีความรู้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง พ่อแม่ส่วนใหญ่ย่อมต้องการให้ลูกตัวเองได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุด และสูงที่สุดเท่าที่เค้าสามารถจะมอบให้ได้ การจบปริญญาจึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่หลายคนคาดหวังจากลูก ๆ และลูก ๆ เองก็ต้องตั้งใจเรียน เพื่อรับความรู้ และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ มีความสุขในวันที่เราได้รับปริญญา วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับปริญญาในภาษาอังกฤษกันค่ะ

ปริญญา ภาษาอังกฤษ

Diploma แปลว่า อนุปริญญา
associate’s degree แปลว่า อนุปริญญา
Bachelor Degree แปลว่า ปริญญาตรี
Bachelor Degree with Honours แปลว่า ปริญญาตรีเกียรตินิยม
Graduate Diploma แปลว่า อนุปริญญาโท
Masters Degree แปลว่า ปริญญาโท
Doctoral Degree แปลว่า ปริญญาเอก

หลักสูตรการเรียนในภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี (Undergraduate Degrees)
BACHELOR OF ACCOUNTING (B.Acct.) ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ)
BACHELOR OF ARCHITECTURE (B.Arch.) ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
BACHELOR OF ARTS (B.A.) ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (B.B.A.) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
BACHELOR OF ENGINEERING (B.Eng.) ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
BACHELOR OF EDUCATION (B.Ed.) ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
BACHELOR OF SCIENCE (B.S.) ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE (D.V.M.) ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
ระดับปริญญาโท (Graduate Degrees)
MASTER OF HOME ECONOMICS (M.H.E.) ปริญญาคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.)
MASTER OF ARTS (M.A.) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.)
MASTER OF ENGINEERING (M.Eng.) ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
MASTER OF EDUCATION (M.Ed.) ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
MASTER OF SCIENCE (M.S.) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ระดับปริญญาเอก (Graduate Degrees)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
DOCTOR OF ENGINEERING (D.Eng.) ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.) ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.)  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.)

คณะเรียนในภาษาอังกฤษ

คณะเกษตร Faculty of Agriculture
คณะบริหารธุรกิจ Faculty of Business Administration
คณะประมง Faculty of Fisheries
คณะมนุษยศาสตร์ Faculty of Humanities
คณะวนศาสตร์ Faculty of Forestry
คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Faculty of Architecture
คณะศึกษาศาสตร์ Faculty of Education
คณะเศรษฐศาสตร์ Faculty of Economics
คณะสังคมศาสตร์ Faculty of Social Sciences
คณะสัตวแพทยศาสตร์ Faculty of Veterinary Medicine
คณะอุตสาหกรรมเกษตร Faculty of Agro-Industry
(Visited 42,856 times, 56 visits today)