ประโยคภาษาอังกฤษที่แสดงถึงความเสียใจและเห็นใจ

(Condolences & Regrets)
เมื่อมีใครประสบปัญหาหรือไม่ประสบความสำเร็จอะไรบางอย่าง เราก็แสดงความเสียใจหรือเห็นใจที่ต้องเป็นเช่นนั้น ในการแสดงความรู้สึกเช่นนี้ อาจจะใช้รูปประโยคหรือคำพูดได้หลายอย่าง ซึ่งพอจำแนกได้ดังนี้
1. ประโยคบอกเล่า (Statement) โครงสร้างที่ใช้เป็นประโยคบอกเล่า เพื่อแสดงความเสียใจและเห็นใจ มีดังนี้
I’m sorry about…….
I’m sorry to……….
ตัวอย่าง
I’m sorry about that.
ฉันเสียใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น
I’m very sorry about your father.
ฉันเสียใจมากเกี่ยวกับคุณพ่อของคุณ
I’m very sorry about your studies.
ฉันเสียใจมากเกี่ยวกับการเรียนของคุณ
I’m sorry to hear of your illness.
ฉันเสียใจที่ได้ทราบว่าคุณป่วย
I’m very sorry to hear that your mother is ill.
ฉันเสียใจมากที่ได้ทราบว่า คุณแม่ของคุณป่วย
I’m awfully sorry to hear that you lost your sister.
ฉันเสียใจอย่างมากที่ได้ทราบว่าคุณเสียน้องสาวของคุณไป
บางครั้งอาจจะละ I am โดยใช้เฉพาะ sorry ก็ได้ ซึ่งใช้ในระหว่าง เพื่อนฝูง ดังนี้
Sorry to hear that.
เสียใจที่ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนั้น
Sorry about that.
เสียใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น
2. ประโยคอุทาน (Exclamation) เป็นการแสดงความตกใจ ประหลาดใจเมื่อเกิดสิ่งนั้นๆ หรือเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โครงสร้างที่นิยมใช้มีดังนี้
What a pity !
น่าสงสารเหลือเกิน
What a shame !
น่าเสียดายเหลือเกิน
That’s too bad !
แย่เหลือเกิน
ที่จรงคำกล่าวอุทานนี้ อาจจะตามด้วยประโยคแสดงความเสียใจอีกต่อหนึ่งหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจก็ได้
แบบฝึกหัด
จงสร้างเป็นประโยคหรือโครงสร้างเพื่อแสดงความเสียใจและความเห็นใจ
1. The death of someone
2. Someone having a fever
3. Someone losing something
4. Someone having an accident
5. Someone failing in examinations
6. Someone losing a game
7. Someone missing a flight
8. someone getting hurt
ตัวอย่าง
I’m very sorry about the death of your sister.
I’m very sorry to hear that your sister is dead.
Very sorry to hear that.
โครงสร้างสำหรับแสดงความเสียใจและเห็นใจ มีดังนี้
I’m sorry about
I’m sorry to hear that
Sorry about
Sorry to hear that
What a pity !
What a shame !
That’s too bad !
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

(Visited 33,059 times, 17 visits today)