ประโยคเกี่ยวกับ ADDICTED TO and SUBJECT TO

ADDICTED TO and SUBJECT TO

addicted to (แอดดิกทิด-ทู) หมายถึง accustomed to by strong habit แปลว่า ติดจนเป็นนิสัย
ตัวอย่าง
He is addicted to opium.
เขาติดฝิ่น
People addicted to drugs or alcohol need constant medical care.
คนที่ติดยาเสพติดและเหล้าต้องการการรักษาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
subject to (ซับเจ็กทฺ-ทู) หมายถึง exposed to or liable to แปลว่า ขี้นอยู่กับ, ภายใต้, จำเป็นต้อง
ตัวอย่าง
We are all subject to the laws of nature.
เราทุกคนอยู่ภายใต้กฏเกณฑ์แห่งธรรมชาติ
Every treaty is subject to ratification.
สนธิสัญญาทุกฉบับจำเป็นต้องได้รับสัตยาบัน
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 2,102 times, 1 visits today)