ประโยคภาษาอังกฤษในการเชื้อเชิญ (Invitation)

การเชื้อเชิญเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มีนํ้าใจ เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย อาจจะเป็นการเชื้อเชิญธรรมดา หรือสุภาพหรือเกรงใจ รูปประโยคที่ใช้ในการเชิญมีหลายอย่างเช่นกัน ดังต่อไปนี้
1. ประโยคคำสั่ง (Command) การเชิญโดยใช้รูปประโยคเป็นคำสั่งนี้ อาจจะถือเป็นการขอร้องอย่างหนึ่งก็ได้ แต่เป็นการขอร้องให้เข้าร่วมกิจกรรมของตัวเอง แม้อาจจะไม่นิยมใช้ แต่ก็ถือเป็นการเชิญได้เช่นกัน โดยมีโครงสร้างเช่นเดียวกับการขอร้องดังนี้
Please…. /……….please
ตัวอย่าง
Please come to my house tomorrow.
พรุ่งนี้ กรุณาเชิญมาที่บ้านฉันด้วย
Please have lunch with me.
เชิญรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน
Come to the party with me, please.
เชิญไปงานเลี้ยงด้วยกันนะ
Please join us to celebrate my father’s birthday party.
เชิญร่วมฉลองงานวันเกิดคุณพ่อของฉัน
2. ประโยคบอกเล่า (Statement) การเชื้อเชิญที่ใช้รูปบอกเล่า ถือเป็นเชิญที่แท้จริง เป็นความประสงค์จริงๆ ของผู้พูด มีความหมายคล้ายกับการขอร้อง ใช้กริยาอย่างเดียวกันโดยมีโครงสร้างต่างๆ ดังนี้
I want to invite you to….
I would like to invite you to…..
I want you to……
I would like you to…..
I want to have you…..
I would like to have you…..
ตัวอย่าง
I want to invite you to lunch at my house.
ฉันอยากจะเชิญคุณไปรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านฉัน
I would like to invite you to take part in the party.
ฉันอยากจะขอเชิญคุณเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วย
I want you to come to my apartment tomorrow.
ฉันอยากจะให้คุณมาที่หอพักฉันวันพรุ่งนี้
I would like you to come with us to the theater.
ฉันอยากจะให้คุณไปดูละครกับพวกเราด้วย
I would like you to visit my family.
ฉันอยากจะขอให้คุณไปเยี่ยมครอบครัวฉันด้วย
I want to have you come here.
ฉันอยากจะให้คุณมาที่นี่
I would like to have you participate in the meeting.
ฉันอยากจะขอให้คุณเข้าร่วมประชุมด้วย
3. ประโยคคำถาม (Question) การใช้รูปคำถามเป็นการเชิญนั้น ถือเป็นการเชิญโดยอ้อมและเป็นการขอร้องอีกอย่างหนึ่งเช่นกับ ฉะนั้นกริยา และโครงสร้างจึงเป็นอย่างเดียวกันกับการขอร้อง ซึ่งมีประโยคต่างๆ ดังนี้
Yes/No Question :
Can / Could you…….?
Will / Would you……..?
Would you like to……?
Do / Would you mind…….?
Won’t you………?
Wh- Question :
How about……?
Tag Question : …………    , would you?
Indirect Question : I wonder if you could……
ตัวอย่าง
Can you come to my place this evening?
คุณจะมาบ้านฉันเย็นนี้ได้ไหม
Could you come to have a party with us tomorrow?
พรุ่งนี้ คุณจะมาร่วมงานเลี้ยงกับเราได้ไหม
Will you join our tour of the North?
คุณจะร่วมเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือกับพวกเราไหม
Would you like to visit my country?
คุณอยากจะไปเยี่ยมประเทศของฉันไหม
Would you mind taking part in the New Year party with us?
คุณจะร่วมงานปีใหม่กับพวกเราไหม
Won’t you take a walk with me?
คุณไปเดินเล่นกับฉันไหม (คุณจะไม่ไปเดินเล่นกับฉันหรือ)
How about celebrating the New Year party at my house?
ฉลองงานปีใหม่ที่บ้านฉันดีไหม
Come to have dinner with me, would you?
มารับประทานอาหารเย็นกับฉันดีไหม
I wonder if you could go to Hua Hin with us.
ฉันไม่ทราบว่า คุณจะไปหัวหินกับพวกเราได้หรือเปล่า
I wonder if you could join us in the contest.
ฉันไม่ทราบว่า คุณจะร่วมแข่งขันกับเราได้ไหม
การตอบรับ (Accepting) การตอบรับการเชื้อเชิญก็เหมือนกับตอบรับ ชนิดอื่นๆ อาจจะตอบรับธรรมดาหรือแสดงถึงความยินดีก็ได้ ดังนี้
Yes, of course.
ได้, ด้วยความยินดี
Certainly ตกลง All right.
ตกลง, ได้
O.K. / Sure
ได้เลย, แน่นอน
I’d love to. / I’d like to
ด้วยความยินดี
I’d be glad to
ด้วยความยินดี
That would be nice.
ด้วยความยินดี, ดีเหลือเกิน
การตอบปฏิเสธ (Refusing) เพื่อเป็นการรักษานํ้าใจ ควรปฏิเสธอย่างสุภาพ พร้อมบอกถึงเหตุผลด้วยดังนี้
I’m sorry I’m not free at that time.
ขอโทษ ฉันไม่ว่างในเวลานั้น
I’m afraid….
ฉันเกรงว่า…..
I wish I could but……
ด้วยความยินดี แต่……
I’d like but…..
ด้วยความยินดี แต่ว่า…..
ข้อสังเกต
-ประโยคต่างๆ เช่น Please… /I want, I would / can, could will, would, / would you mind / how about ใช้ในการขอร้องและเชื้อเชิญ มีความหมายเหมือนกัน
-Won’t you เป็นทั้งคำถามธรรมดาและการเชื้อเชิญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Won’t you come to my house?
คุณจะไม่มาบ้านฉันใช่ไหม (ถามธรรมดา)
คุณจะไม่มาบ้านฉันบ้างเชียวหรือ (เชิญ)
Won’t you have dinner with me?
คุณจะไม่ทานอาหารเย็นกับฉันใช่ไหม (ถามธรรมดา)
คุณจะไม่ทานอาหารเย็นกับฉันเชียวหรือ (เชิญ)
แบบฝึกหัด
จงสร้างข้อความต่อไปนี้เป็นประโยคสำหรับการเชื้อเชิญ
1. Come to a ceremony
2. Have a meal
3. See a show
4. Join a party.
5. Play records together
6. Participate in a meeting
7. Visit some places
8. Go somewhere
9. Visit the family
10. Play some games
ตัวอย่าง
Please come to the ceremony.
I want to invite you to come to the ceremony.
I would like to invite you to come to the ceremony.
I want you to come to the ceremony.
I would like you to come to the ceremony.
I want to have you come to the ceremony.
I would like to have you come to the ceremony.
Can you come to the ceremony?
Could you come to the ceremony?
Would you come to the ceremony?
Will you come to the ceremony?
Would you mind coming to the ceremony?
How about coming to the ceremony?
Come to the ceremony, would you?
I wonder if you could come to the ceremony.
โครงสร้างประโยคสำหรับใช้ในการเชื้อเชิญ
Please………….
I want to invite you to…………..
I would like to invite you to…………
I want you to………..
I would like you to………….
I want to have you…………..
I would like to have you……………..
Can/Could/Will/Would you………..?
Would you like to…………?
Do you want to ………..?
Do/Would you mind ………?
Won’t you…………?
How about………..?
…………, would you?
I wonder if you could ……….?
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

(Visited 66,514 times, 70 visits today)