ประโยคภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว(Introduction)

ในการรู้จักกันหรือพบปะกันครั้งแรกนั้น จะมีการแนะนำตัวกันก่อน การแนะนำตัวมีหลายแบบ เช่น แนะนำตัวเอง แนะนำแขกผู้มีเกียรติ แนะนำให้สองคนรู้จักกัน ฉะนั้นประโยคที่ใช้ในการแนะนำจึงแตกต่างกัน แต่ในที่นี่ จะได้จำแนกออกตามรูปประโยคที่ใช้เป็นสำคัญ ซึ่งมีดังต่อไปนี้
1. ประโยคคำสั่ง (Command) ประโยคคำสั่งที่ใช้ในการแนะนำตัวนี้ก็คือที่ใช้ในการขออนุญาตนั้นเอง คือ Let/Allow… เป็นการขออนุญาต แนะนำตัวเอง หรือแนะนำคนหนึ่งให้หลายๆ คนรู้จัก
โครงสร้าง     Let me introduce …. ขอแนะนำ ….
present ….to …. ขอแนะนำ …. แต่ ….
introduce ….to ….
Allow me to introduce/present …. ฉันขออนุญาตแนะนำ

ตัวอย่าง
Let me introduce myself.
ขอแนะนำตัวเอง
Allow me to introduce myself.
ฉันขออนุญาตแนะนำตัวเอง
Let me present to you a chief guest.
ขอแนะนำแขกผู้มีเกียรติ
Let me introduce you to my uncle.
ขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับลุงของฉัน
Let me introduce my friend to you.
ขอแนะนำเพื่อนของฉันให้รู้จักกับคุณ
2. ประโยคบอกเล่า (Statement) การแนะนำตัวใช้รูปประโยคบอกเล่า มีหลายวิธี ส่วนมากใช้เป็นทางการ แนะนำแขกผู้มีเกียรติ สามารถจำแนก ออกตามประธานที่ใช้ได้ดังนี้
-ประโยคที่ใช้ I เป็นประธาน มีการใช้ดังนี้
I’d like to introduce/present our chief guest.
I have the great pleasure to introduce …
I’m greatly honoured to present ….
ข้าพเจ้าขอแนะนำแขกผู้มีเกียรติของเรา
ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอแนะนำ …
ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะขอแนะนำ …
-ประโยคที่ใช้ It เป็นประธาน มีการใช้ดังนี้
It’s my greatest pleasure to introduce…..
เป็นความยินดีของข้าพเจ้าอย่างสุดซึ้งที่จะขอแนะนำ….
ในการแนะนำคนให้รู้จักกันนั้น อาจใช้รูปประโยคบอกเล่า โดยใช้ I เป็นประธาน ซึ่งถือว่าเป็นทางการ และใช้ This เป็นประธาน ซึ่งถือเป็นกันเอง ดังโครงสร้างต่อไปนี้
I’d like you to meet ….
อยากจะขอให้คุณได้รู้จักกับ ….
This is ….
นี่คือ ….
ตัวอย่าง
I’d like you to meet Dr. Vichai Jaidee, my teacher.
อยากจะขอแนะนำให้คุณได้รู้จักกับ ดร.วิชัย ใจดี อาจารย์ของผม This is Vichai, a friend or mine.
นี้คือวิชัย เพื่อนของผม
3. ประโยคคำถาม (Question) ประโยคคำถามที่ใช้แนะนำตัวนั้น เป็นรูปเดียวกับที่ใช้ขออนุญาต ที่จริงแล้วก็คือการขออนุญาตนั้นเอง รูปประโยคที่ใช้คือ May I… อาจจะใช้แนะนำตัวเอง แนะนำคนให้รู้จักกัน หรือแนะนำแขกผู้มีเกียรติก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
May I introduce myself. I’m …
ฉันขออนุญาตแนะนำตัวเอง ฉันชื่อ …
May I introduce my uncle to you.
ขออนุญาตแนะนำลุงของฉัน
May I introduce our chief speaker.
ขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเรา
May I introduce a new comer to our class.
ฉันขออนุญาตแนะนำสมาชิกใหม่ แก่ชั้นของเรา
เมื่อมีการแนะนำให้รู้จักกันแล้ว คนที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกันก็จะทักทายกันแล้วแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกัน ซึ่งการทักทายมีทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ดังนี้
เป็นทางการที่ใช้โดยทั่วไป คือ How do you do?
เป็นกันเองอาจจะใช้แบบทักทายธรรมดา คือ Hello, Hi
เมื่อทักทายแล้วก็แสดงความยินดีหรือความรู้สึกที่ได้รู้จักกัน ซึ่งมีดังนี้
I’m pleased to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักคุณ
I’m glad to meet you. ยินดีที่ได้พบคุณ
It’s nice to meet you.
Pleased to meet you.
Glad to meet you.
Nice to meet you.
แบบฝึกหัด
จงสร้างโครงสร้างสำหรับแนะนำตัว จากข้อความที่ให้ไว้ต่อไปนี้
1. Introduce yourself
2. Introduce a chief quest
3. Introduce a friend to the class
4. Introduce a new member to the society
5. Introduce a friend to your father
6. Introduce two people to each other
โครงสร้างสำหรับแนะนำตัวมีต่างๆ ดังนี้
I’d like to introduce……….
I’d like to present…………
I have the great pleasure to introduce………..
I’m greatly honoured to present………….
It’s my greatest pleasure to introduce…………….
It gives me the greatest pleasure to introduce…………
May I introduce…………..
Let me introduce………….
Allow me to introduce…………..
This is…………….
I’d like you to meet…………….
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

(Visited 4,190 times, 1 visits today)