ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับการเสนอตัวในการช่วยเหลือ

การเสนอตัวเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีนํ้าใจ ถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีอย่างหนึ่งในสังคม การเสนอตัวคล้ายๆ กับการขออนุญาต แต่เป็นการขออนุญาตเพื่อจะช่วยหรือให้บริการเขา โดยที่เขาไม่ได้ขอร้องอะไรเลย คือ อยู่ๆ ก็เสนอตัวเข้าไปช่วยเหลือ โดยเฉพาะในการบริการต่างๆ จะเสนอตัว เพื่อให้บริการนั้นๆ เช่นเดียวกับการขอร้องและขออนุญาต คือในการเสนอตัว ใช้รูปประโยคได้หลายชนิด ตามความเหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ ดังนี้

ประโยคสำหรับการเสนอตัว (Offers)

1. ประโยคคำสั่ง (Command) ประโยคที่ใช้เหมือนกับการขอ อนุญาต คือ Let me แต่เติม you เข้ามาด้วย เพื่อแสดงว่าเราขออนุญาตทำเพื่อเขา ดังนั้นจึงมีรูปประโยดังนี้ Let me………you
ตัวอย่าง
Let me help you.
ฉันขอช่วยคุณนะ
Let me tell you the truth.
ฉันจะบอกความจริงให้คุณนะ
Let me get you a chair.
ฉันจะหาเก้าอี้ให้คุณนะ
Let me phone him for you.
ฉันจะขอโทรศัพท์ไปหาเขาให้นะ
2. ประโยคบอกเล่า (Statement) เป็นประโยคที่แสดงความต้องการของผู้พูดขึ้นมาลอยๆ ใช้คำอย่างเดียวกับการขออนุญาต และเติม you เข้ามา ดังมีรูปประโยคต่อไปนี้
I want to……….(to/for) you.
I would like to………(to/for) you.
ตัวอย่าง
I want to make you a cup of coffee.
ฉันต้องการจะชงกาแฟให้คุณถ้วยหนึ่ง
I want to write a letter for you.
ฉันต้องการจะเขียนจดหมายให้คุณ
I want to help you clean the room.
ฉันต้องการจะช่วยคุณทำความสะอาดห้อง
I would like to tell her for you.
ฉันต้องการจะบอกเธอให้คุณเอง
I would like to cook you a Chinese food.
ฉันอยากจะทำอาหารจีนให้คุณสักอย่าง
I will post these parcels for you.
ฉันจะส่งพัสดุเหล่านี้ให้คุณเอง
3. ประโยคคำถาม (Question) ประโยคคำถามนิยมใช้มากที่สุด เพราะถือว่าสุภาพกว่า เป็นทั้งการเสนอตัวและแสดงความเกรงใจด้วย ประโยคที่ใช้อาจจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทที่ใช้ I เป็นประธาน โดยเน้นผู้พูดเองที่จะขออนุญาต ช่วยเหลือ ใช้รูปคำถามต่างๆ ดังนี้
Yes/No Question :     Shall
May I………….(to/for) you?
Can
Could
Wh- Question :     What can I………. (to/for) you?
ตัวอย่าง
Shall I get you some drinks?
ฉันจะหาเครื่องดื่มให้คุณสักอย่างเอาไหม
Shall I find the meaning of this word for you?
ฉันจะหาความหมายของคำนี้ให้คุณเอาไหม
May I help you?
ฉันจะช่วยเอาไหม
May I read for you?
ฉันจะอ่านให้คุณเอาไหม
Can I call him for you?
ฉันจะเรียกเขาให้เอาไหม
Could I help you with this work?
ฉันจะช่วยคุณทำงานนี้เอาไหม
Can I send you her address?
ฉันจะส่งที่อยู่ของเธอให้คุณเอาไหม
What can I do for you?
มีอะไรจะให้ฉันช่วยบ้างไหม
What can I help you?
มีอะไรจะให้ฉันช่วยไหม
(2) ประเภทที่ใช้ you เป็นประธาน เสมือนเป็นคำถามธรรมดา แต่ เป็นการถามเพื่อจะเสนอตัวให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการ โดยเป็นการถามถึงความประสงค์ของคู่สนทนาว่าต้องการหรือไม่ ประโยคที่ใช้ในความหมายนี้เป็นรูปคำถามต่างๆ ดังนี้
Yes/No Question :
Will / Would you…..?
Do you want……….?
Would you like …….?
Would you like me to…….?
Wh- Question :
What do you want to……..?
What would you………….?
What will you………….?
What would you like to……….?
What would you like me to………?
Indirect Question :
I wonder if you…….
ตัวอย่าง
Will you have a drink?
คุณจะรับเครื่องดื่มไหม
Would you like something to drink?
คุณต้องการจะดื่มอะไรไหม
Would you like to see this one?
คุณต้องการจะชมอันนี้ไหม
Would you like me to post the letter for you?
คุณต้องการให้ฉันส่งจดหมายให้ไหม
Do you want Chinese food?
คุณต้องการอาหารจีนไหม
Do you want to taste this food?
คุณต้องการจะชิมอาหารนี้ไหม
What do you want to take first?
คุณต้องการจะรับอะไรเป็นอันดับแรก
What will you have to eat?
คุณจะรับประทานอะไร
What would you care for?
คุณชอบอะไรไหม
What would you like?
คุณต้องการอะไร
What would you like to order?
คุณต้องการจะสั่งอะไร
What would you like me to do for you?
คุณต้องการให้ฉันทำอะไรให้
What would you like to have?
คุณต้องการจะรับอะไร
I wonder if you like this one.
ฉันไม่ทราบว่า คุณชอบอันนี้ไหม
I wonder if you can have this kind of food.
ฉันไม่ทราบว่า คุณจะทานอาหารชนิดนี้ได้หรือไม่
การตอบรับ (Accepting) เมื่อมีคนเสนอตัวจะช่วยเหลือหรือ
บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้ายินดีรับการช่วยเหลือหรือบริการนั้น ตอบรับได้ดังนี้
Yes, please.
ด้วยความยินดี
Certainly
ตกลง
Yes, I’d love(/like)
ด้วยความยินดี
That’s very kind of you.
เป็นความกรุณาของคุณ
If you don’t mind.
เป็นพระคุณมาก ถ้าหากคุณไม่รังเกียจ
การตอบปฏิเสธ (Refusing) ถ้าไม่รับข้อเสนอที่จะช่วยเหลือหรือ การบริการนั้น ควรปฏิเสธอย่างสุภาพเพื่อรักษานํ้าใจ อาจจะบอกเหตุผลด้วยก็ได้ ดังนี้
No, thank you.
ไม่เป็นไร ขอบคุณ
That’s very kind of you but I can do it myself.
เป็นความกรุณาของคุณมาก แต่ว่าฉันทำเองได้
ข้อสังเกต
-May I…….? เป็นการขออนุญาต ส่วน May I………..you?
เป็นการเสนอตัว
-Can I อาจจะใช้เป็นคำถามธรรมดา การขออนุญาต และการเสนอตัวก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คำถามธรรมดา :
Can I swim?
ฉันว่ายนํ้าเป็นหรือไม่
Can I open the box?
ฉันเปิดกล่องนี้เป็นไหม
การขออนุญาต :
Can I open this box?
ฉันจะเปิดกล่องนี้ได้ไหม
Can I swim with you?
ฉันขอว่ายกับคุณได้ไหม
การเสนอตัว :
Can I open this box for you?
ฉันจะเปิดกล่องนี้ให้เอาไหม
Can I help you?
ฉันจะช่วยเอาไหม
-ประโยคคำถามที่ใช้ you เป็นประธาน แม้จะมีรูปเหมือนคำถาม ธรรมดา แต่เป็นการถามเพื่อจะให้บริการหรือช่วยเหลือ ไม่ใช่เป็นการถามลอยๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Will you have some drinks?
คุณจะรับเครื่องดื่มบางอย่างหรือ (ถามธรรมดา)
คุณจะรับเครื่องดื่มสักอย่างไหม (เสนอตัว)
What would you like to learn?
คุณต้องการเรียนอะไร (ถามธรรมดา)
คุณต้องการเรียนอะไรไหม (เสนอตัว)
What do you want to drink?
คุณต้องการดื่มอะไร (ถามธรรมดา)
คุณต้องการดื่มอะไรไหม (เสนอตัว)
แบบฝึกหัด
จงสร้างข้อความต่อไปนี้เป็นประโยคสำหรับเสนอตัว
1. Clean your table
2. Carry the books
3. Wash the dishes
4. Make a coffee
5. Start the engine
6. Get something to eat
7. Get something to drink
8. Bring something
9. Help do something
10. Arrange something
ตัวอย่าง
Let me clean the table for you.
I want to clean the table for you.
I would like to clean the table for you.
Shall I clean the table for you?
May I clean the table for you?
Can I clean the table for you?
Could I clean the table for you?
Do you want me to clean the table?
Would you like me to clean the table for you?
Do you want something to eat?
Would you like something to eat?
Will you eat something?
Would you eat something?
Would you like to eat something?
Would you like something?
What do you want to eat?
What would you like to eat?
What will you eat?
What would you eat?
What do you want me to do for you?
What would you like me to do for you?
โครงสร้างประโยคสำหรับการเสนอตัวมีดังนี้
Let me……..(to/for) you.
I want to…………(to/for) you.
I would like to………..(to/for) you.
Shall/May/Can/Could I…………(to/for) you?
What can I……….(to/for) you?
Will/Would you………….?
Do you want…………?
Do you want me to………..?
Would you like …………?
Would you like me to……….?
What do you want to………?
What do you want me to     ?
What would you like to………..?
What would you like me to………?
What will you…………?
What would you…………?
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

(Visited 20,476 times, 21 visits today)