ประโยคที่เกี่ยวกับ ADVANTAGE and BENEFIT

advantage (แอ็ดวาน-ทิจ) n. หมายถึง something that may help one to be successful or to gain a desired result แปลว่า ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดความสบายใจหรือความสำเร็จแก่บุคคลที่ได้รับ
ตัวอย่าง
It is to your own advantage to be honest.
การยึดถือความสัตย์สุจริตเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเอง
He has turned his money to advantage.
เขาหมุนเงินของเขาให้เป็นประโยชน์
The government discussed the advantages and disadvantages of a foreign loan.
คณะรัฐบาลได้อภิปรายกันถึงผลดีและผลเสียที่จะได้รับจากการกู้ยืมเงิน จากต่างประเทศ
นอกจาก advantage จะมีความหมายดังกล่าวแล้ว ยังหมายถึง a superior position หรือ ความได้เปรียบด้วย
ตัวอย่าง
The enemy has the advantage of a more elevated position.
ศัตรูได้เปรียบตรงที่อยู่ในที่สูงกว่าเรา
Don’t take advantage of me.
อย่าเอาเปรียบฉัน
benefit (เบนิฟิท) n. หมายถึง ประโยชน์ที่ให้โดยบุคคลคนหนึ่งแก่บุคคลอีกคนหนึ่งเป็นการบรรเทาความต้องการหรือเป็นการช่วยเหลือคํ้าจุนผู้รับ
ตัวอย่าง
The money should be used for the benefit of the poor.
เงินจำนวนดังกล่าวนั้นควรจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนยากจน
I’ve done it for his benefit.
ผมทำไปก็เพื่อประโยชน์ของเขา
นอกจาก benefit จะมีความหมายดังกล่าวแล้ว เมื่อใช้เป็น verb หมายถึง to be useful, profitable, or helpful to แปลว่า เป็นประโยชน์ต่อ
ตัวอย่าง
Such foolish behaviour will not benefit your case.
พฤติกรรมที่โง่ๆ ดังกล่าวจะไม่ก่อประโยชน์ให้แก่ตัวคุณเลย
Your kindness did not benefit him in any way.
ความเมตตากรุณาของคุณไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ แก่เขาเลย
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 5,561 times, 1 visits today)