ประโยคคำถามแบบAlternative Question ให้เลือกว่าจะตอบแบบไหน

คำถามประเภทนี้เป็นคำถามให้เลือก คือมีคำมาให้เลือกเอา มีโครงสร้างเหมือนกับคำถาม Yes/No คือขึ้นต้นประโยคด้วยกริยา แต่มี or มาเป็นตัวเชื่อมสิ่งที่ให้เลือก ซึ่งอาจจะมีสองสิ่งหรือมากกว่าก็ได้ และสิ่งให้เลือกนั้น อาจจะทำหน้าที่ใดในประโยคก็ได้ เช่น อาจจะเป็นประธาน กริยา กรรม หรือ คำขยายอื่นๆ
ตัวอย่าง
Is he a teacher or student?
เขาเป็นครูหรือนักศึกษา
Will we go to Pattaya or Hua Hin?
เราจะไปพัทยาหรือหัวหิน
Do you like to stay at home or go to the theatre?
คุณจะอยู่บ้านหรือจะไปดูละคร
Is she reading or watching TV?
เธอกำลังอ่านหนังสือหรือดูทีวี
Did Sombat or his brother get the prize?
สมบัติหรือน้องชายเป็นผู้ถูกรางวัล
Should we meet in the morning or the evening?
เราควรจะพบกันในตอนเช้าหรือตอนเย็น
Do you speak Thai, Chinese or English in the class?
ในห้องเรียน คุณพูดไทย จีนหรืออังกฤษ
Will he take Translation, Conversation or Writing?
เขาจะเรียนการแปล สนทนา หรือว่าการเขียน
คำถามประเภทนี้เป็นการรวมคำถามประเภท Yes/No เข้าด้วยกัน นั้นเอง โดยใช้ or เป็นคำเชื่อม เมื่อแยกออกจากกันก็จะได้คำถามแต่ละประโยค ฉะนั้น จากตัวอย่างที่กล่าวมานั้น อาจจะแยกได้ดังนี้
Is he a teacher?
or
Is he a student?
Will we go to Pattaya?
or
Will we go to Hua Hin?
Do you like to stay at home?
or
Do you like to go to the theater?
Is she reading?
or
Is she watching TV?
Did Sombat get the prize?
or
Did his brother get the prize?
Do you speak Thai in the class?
or
Do you speak Chinese in the class?
or
Do you speak English in the class?
Will he take the Translation course?
or
Will he take the Conversation course?
or
Will he take the Writing course?
Should we meet in the morning?
or
Should we meet in the evening?
การตอบคำถาม Alternative Question
การตอบคำถามชนิดนี้ ใช้ yes หรือ no ไม่ได้ ต้องการให้เลือกเอา อย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้มาในคำถามแล้วนั้น แต่อย่างไรก็ตามคำตอบอาจจะเป็นไปได้หลายอย่างดังต่อไปนี้
1. เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้มาแล้วในคำถาม ซึ่งถือเป็นคำตอบ ที่ผู้ถามคาดว่าจะเป็นเช่นนั้น
ตัวอย่าง
คำถาม
Is he a teacher or student?
เขาเป็นครูหรือนักศึกษา
คำตอบ
He is a student.
เขาเป็นนักศึกษา
คำถาม
Do you like tea or coffee ?
คุณชอบชาหรือกาแฟ
คำตอบ
I like coffee.
ชอบกาแฟ
คำถาม
Did Vichai or Virat win the prize?
วิชัยหรือวิรัตน์ถูกรางวัล
คำตอบ
Virat did.
วิรัตน์
คำถาม
Do you speak Thai, Chinese or English?
คุณพูดภาษาไทย จีน หรือภาษาอังกฤษ
คำตอบ
I speak Thai.
พูดภาษาไทย
คำถาม
Should we go in the morning or in the evening?
เราควรไปในตอนเช้าหรือตอนเย็น
คำตอบ
In the morning.
ในตอนเช้า
2. ตอบโดยเอาทั้งสองหรือทั้งหมดที่ให้เลือกมา บางครั้งสิ่งที่ให้เลือกเอาในคำถาม ผู้ตอบอาจจะเอาทั้งสองหรือทั้งหมดก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้
ตัวอย่าง
คำถาม
Do you like English or Maths?
คุณชอบภาษาอังกฤษหรือคณิตศาสตร์
คำตอบ
I like both.
ชอบทั้งสอง
คำถาม
Did he or his wife type my work?
เขาหรือภรรยาเขาพิมพ์งานของฉัน
คำตอบ
Both of them did.
พิมพ์ทั้งสองคน
คำถาม
Was Saman or Boonlert punished?
สมานหรือบุญเลิศโดนทำโทษ
คำตอบ
Both were punished.
โดนทั้งคู่
คำถาม
Will you take Translation, Conversation or Writing?
คุณจะเรียนการแปล สนทนาหรือการเขียน
คำตอบ
I’ll take all.
จะเรียนทั้งหมด
3. ตอบโดยไม่เอาทั้งสองหรือทั้งหมดที่ให้แลือกมา คือปฏิเสธทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้อีกเช่นกัน คือผู้ตอบไม่เลือกเอาอะไรเลย

ตัวอย่าง
คำถาม   
Do you like tea or coffee?
คุณชอบชาหรือกาแฟ
คำตอบ
I like neither.
ไม่ชอบทั้งสอง
คำถาม
Is he a teacher or policeman?
เขาเป็นครูหรือตำรวจ
คำตอบ
He is neither.
ไม่เป็นทั้งสอง
คำถาม
Did she or her mother cook this curry?
เธอหรือคุณแม่ของเธอปรุงแกงนี้
คำตอบ
Neither of them did.
ไม่ใช่ทั้งสองคน
คำถาม
Can you speak French, German or Russian?
คุณพูดภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน หรือรัสเซียได้
คำตอบ
I can speak none.
พูดไม่ได้ทั้งหมดเลย
แบบฝึกหัด
จงสร้างสองประโยคที่ให้ไว้เป็นคำถามเลือกเอา (Alternative)
ตัวอย่าง
You teach English.
You teach French.
= Do you teach English or French?
1.     We will go shopping after meeting.
We will take a rest after meeting.
= …………………………………………………………………….
2.    The car is expensive.
The car is cheap.
= …………………………………………………………………….
3.     You did this work yourself.
Your brother helped you do it.
= …………………………………………………………………….

4.     She keeps her necklace in the box.
She keeps her ring in the box.
= …………………………………………………………………….
5.     Thailand is an agricutural country.
Thailand is an industrial country.
= …………………………………………………………………….

6.     She is sewing her dress in the room.
She is listening to music in the room.
= …………………………………………………………………….
7.     He can speak Thai very well.
His friend can speak Thai very well.
= …………………………………………………………………….
8.    They have the conversation class on Monday.
They have the conversation class on Tuesday.
= …………………………………………………………………….

9.     Yesterday you went to the party.
Yesterday you stayed at home.
= …………………………………………………………………….
10.    He should come to meet me here.
I should go to meet him at his house.
= …………………………………………………………………….
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

(Visited 8,662 times, 4 visits today)