กล่าวขอบคุณ (Thanks) ภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ

มีบางท่านเสนอว่า การกล่าวขอบคุณและขอโทษควรจะติดอยู่ปลายลิ้น หรือริมฝีปาก คือพร้อมที่จะกล่าวอยู่ตลอดเวลาหรือกล่าวได้ทันทีเมื่อมีโอกาส เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีมรรยาท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการสนทนาภาษาอังกฤษ เพราะฝรั่งเขาถือว่า การกล่าวขอบคุณ หรือขอโทษนั้นสำคัญมาก ส่วนภายในจิตใจจะเป็นอย่างไรนั้น ไม่สำคัญ ฉะนั้น ควรจะฝึกไว้ให้คล่อง การกล่าวขอบคุณก็เช่นเดียวกับการพูดชนิดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว คือมีหลายระดับ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และใช้ประโยคในการพูดแตกต่างกันออกไป ดังนั้น การกล่าวขอบคุณจึงอาจจำแนกออกได้โดยการใช้คำหรือโครงสร้างต่างๆ ดังนี้
1. Thank you ใช้โดยทั่วไปและเป็นทางการ ลดมาจากประโยคเต็มว่า I thank you. ถ้าจะขอบคุณเกี่ยวกับสิ่งใดนั้น ก็ตามด้วย for แล้วตามด้วยสิ่งนั้นๆ เช่น Thank you for… และอาจตามด้วยกริยาวิเศษณ์บอกปริมาณ คือ very much, so much ก็ได้
ตัวอย่าง
Thank you.
ขอบคุณ
Thank you for the coffee.
ขอบคุณสำหรับกาแฟ
Thank you very much.
ขอบคุณมาก
Thank you very much for your kindness.
ขอบคุณมากสำหรับความกรุณาของคุณ
Thank you very much for lending me the typewriter.
ขอบคุณมากที่ให้ฉันยืมเครื่องพิมพ์ดีด
2. Thanks เป็นคำนาม ตามด้วย you ไม่ได้ ใช้ในระหว่างเพื่อนฝูง หรือเป็นกันเองมากกว่า อาจจะตามด้วย for และกริยาวิเศษณ์ด้วยก็ได้ และ a lot นิยมใช้กับ Thanks เท่านั้น
ตัวอย่าง
Thanks.
ขอบคุณ
Thanks a lot.
ขอบคุณมาก
Thanks very much for invitation.
ขอบคุณมากที่เชิญ
Thanks for your answer.
ขอบคุณสำหรับคำตอบของคุณ
และบางครั้งอาจจะพูดแบบกันเองใช้ many ขยายได้ เช่น
Many thanks ขอบคุณมาก
บางครั้งอาจจะขอร้องให้คนอื่นช่วยทำอะไรให้ แต่เขาพยายามแล้วก็ทำไม่ได้ ในกรณีนี้ผู้ขอร้องก็จะกล่าวคำขอบคุณเช่นกัน แต่นิยมใช้ Thanks และตามด้วย anyway หรือ just the same เช่น Thanks anyway. (อย่างไร ก็ตามก็ขอขอบคุณ)
3. I… thank you ใช้เป็นประโยคเต็ม มักจะใช้ในภาษาเขียนหรือ พูดเป็นทางการมากกว่า เมื่อจะขอบคุณเกี่ยวกับอะไร ก็ตามด้วย for …
ตัวอย่าง
I would like to thank you and your wife for what you have done to my children.
ฉันขอขอบคุณที่คุณและภรรยาได้ช่วยเหลือลูกๆ ของฉัน
I must thank you for the wonderful present.
ฉันต้องขอขอบคุณสำหรับของขวัญที่สวยงามนั้น
I want to thank you for your help.
ฉันต้องขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
4. I’m obliged/grateful to you (for …) เป็นการแสดงความ ขอบคุณรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ เป็นพระคุณต่อกัน เช่น รู้สึกเป็นพระคุณที่เขาฝากงานให้ ดังนั้นจึงไม่ใช้ขอบคุณธรรมดา
ตัวอย่าง
I’m much obliged to you for your help.
ฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณของคุณมากสำหรับการช่วยเหลือของคุณ I’m grateful to you for your kindness.
เป็นพระคุณมากสำหรับความกรุณาของคุณ
I’m obliged to you for what you have done to me.
เป็นพระคุณแก่ฉันมากสำหรับสิ่งที่คุณได้ปฏิบัติต่อฉัน
การกล่าวตอบ (Reply) ในการกล่าวตอบรับการขอบคุณนั้นอาจ กล่าวได้หลายอย่าง ดังนี้
You are welcome.
ไม่เป็นไร
Not at all.
ไม่เป็นไร
That’s all right.
ไม่เป็นไร
Don’t mention it.
ไม่เป็นไร / ไม่ต้องพูดถึงหรอก
แบบฝึกหัด
จงสร้างข้อความต่อไปนี้ให้เป็นโครงสร้างสำหรับการขอบคุณ
1. To thank for something
2. To thank for doing something
3. To thank for lending something
4. To thank for giving something
5. To thank for telling something
6. To thank for helping something
7. To thank for cooperating
8. To thank for being unable to help
ตัวอย่าง
Thank you for the present.
Thank you very much for the present.
Thanks a lot for the present.
Many thanks for the present.
I’d like to thank you for the present you sent to me.
I’m obliged to you for the present.
I’m grateful to you for the present.
โครงสร้างต่างๆ สำหรับการกล่าวขอบคุณมีดังนี้
Thank you
Thank you for…..
Thanks for…..
Many thanks for…..
I’d like to thank you for…..
I’m obliged to you for ..
I’m grateful to you for…..
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

(Visited 33,676 times, 22 visits today)