สนทนาภาษาอังกฤษเรื่องประวัติส่วนตัว

เมื่อมีการสนทนากัน การแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้คู่สนทนาของเราเข้าใจเรามากขึ้น และเราก็เข้าใจเค้ามากขึ้นเช่นกัน วันนี้เราจึงขอเสนอตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว เพื่อให้เพื่อน ๆ ได้ฝึกพูดคุยกันนะคะ

ประโยคภาษาอังกฤษพูดคุยเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว

CONVERSATION
(บทสนทนา)
A: What’s your name?
ว้อทส์ ยัวร์ เน้ม?
คุณชื่ออะไร?
B: It’s Darunee.
อิทส์ ด๊ารุนี
ชื่อดรุณี
A: Is it your first name or last name?
อิส อิท ยัวร์ เฟิ้ร์ซท์ เหนม ออร์ ล้าซท์ เน้ม?
เป็นชื่อต้นหรือนามสกุล?
B: My first name.
มาย เฟิ้ร์ซท์ เน้ม
เป็นชื่อต้น
A: What’s your last name?
ว้อทส์ ยัวร์ ล้าซท์ เน้ม?
นามสกุลของคุณว่าอย่างไร?
B: It’s Wongsakharin.
อิทส์ ว้งซาคะริน
วงศาคริน
A: How do you spell your first name?
ฮ้าว ดุ หยุ สเป๊ล ยัวร์ เฟิ้ร์ซท์ เน้ม?
คุณสะกดชื่อของคุณอย่างไร?
B: Da-ru-nee.
ดีเอ๋-อาร์หยู-เอนดั๊บเบิล-อี๊ซ์
A: And how do you spell your last name?
แอ่นด์ ฮ้าว ดุ หยุ สเป๊ล ยัวร์ ล้าซท์ เน้ม?
และคุณสะกดนามสกุลของคุณอย่างไร
B: Wong-sa-kha-rin.
ดั๊บเบิลยูโอเอนจี๋-เอซเอ๋-เคเอชเอ๋-อาร์ไอ๊เอน
A: What’s your address?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
B: It’s at 315 Sukhumvit Road.
อิทส์ แอท รี้วันไฟ้ฟ์ว์ ซู้คุมวิท โร้ด
บ้านเลขที่ 315 ถนนสุขุมวิท
A: How do you spell Sukhumvit?
ฮ้าว ดุ หยุ สเป๊ล ซู้คุมวิท
คุณสะกดสุขุมวิทอย่างไร
B: Su-khum-vit.
เอซหยู-เคเอชยูเอ๋ม-ฟ์วีไอ๊ที
A: Where do you work?
แว้ร์ ดุ หยุ เวิ้ร์ค?
คุณทำงานที่ไหน?
B: I work in sukhothai Thammathirat University.
ไอ เวิ้ร์ค-อิน ซู้โคไท ท้ำมะทีราท ยูนิฟเวิ้ร์ซซิที
ดิฉันทำงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
A: How do you spell it?
ฮ้าว ดุ หยุ สเป๊ล-อิท?
คุณสะกดมันอย่างไร
B: Su-kho-thai, one word, and Tham-ma-thi-rat, the other word.
เอซหยู-เคเอชโอ๋-ทีเอชเอไอ๊, วั้น เวิ้ร์ด, แอ่นด์ ทีเอชเอเอ๋ม-เอมเอ๋-ทีเอชไอ๋-อาร์เอที้, ดิ อัธเธอร์ เวิ้ร์ด
เอสยู-เคเอ็ชโอ-ทีเอ็ชเอไอ คำหนึ่ง และ ที่เอ็ชเอเอ็ม-เอ็มเอ-ทีเอ็ชไอ-อาร์เอที อีกคำหนึ่ง
A: Oh, I won’t be able to remember such a long name.  Where is it, anyhow?
โอ๊, ไอ โว้นท์ บี เอ๊เบิล ถุ รีเม้มเบอร์ ซั้ช-อะ ล้อง เน้ม แว้ร์ อิซ-อิทม แอ๊นนีเวย์?
โอ๊ย ผมจำชื่อยาวเช่นนั้นไม่ได้หรอก มันอยู่ที่ไหนนะ?
B: It’s in Nonthaburi, a province in the suburb of Bangkok.
อิทส์-อิน น้นทะบุรี, อะ พร้อฟวินซ์-อิน เดอะ ซั้บเบิร์บ ออฟ แบ๊งขอค
มันอยู่นนทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งชานกรุงเทพฯ
VOCABULARY
(คำศัพท์)
Name (n)        เน้ม                ชื่อ
First name    เฟิ้ร์ซท์ เน้ม        ชื่อต้น ชื่อตัว
Last name    ล้าซท์ เน้ม            ชื่อสกุล ชื่อสุดท้าย นามสกุล
Family name    แฟ้มมิลี เน้ม        ชื่อสกุล ชื่อครอบครัว นามสกุล
Middle name    มิ้ดเดิล เน้ม        ชื่อกลาง(บางคนมีชื่อกลาง)
Nickname        นิ้คเนม            ชื่อเล่น
Spell(v)        สเป๊ล                สะกด
Address (n)    แอ๊ดเดรส            ที่อยู่ บ้านเลขที่
Able (v)        เอ๊เบิล            สามารถ
Remember (v)    รีเม้มเบอร์            จำได้
Such (adj)    ซั้ช                เช่นนั้น
anyhow (adv)    แอ๊นนีฮาว            นะ อย่างไรก็ดี
Province (n)    พร้อฟวินซ์            จังหวัด
Suburb (n)    ซั้บเบิร์บ            ชานเมือง
EXPRESSIONS TO REMEMBER
(ประโยคที่ควรจำ)
1. What’s your name?
ว้อทส์ ยัวร์ เน้ม?
คุณชื่ออะไร?
2. What’s your first name?
ว้อทส์ ยัวร์ เฟิ้ร์ซท์ เน้ม?
ชื่อต้นของคุณว่าอย่างไร?
3. What’s your last name?
ว้อทส์ ยัวร์ ล้าซท์ เน้ม?
นามสกุลของคุณว่าอย่างไร?
4. What’s your address?
ว้อทส์ ยัวร์ แอ๊ดเดรส?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร?
5. Where do you work?
แว้ร์ ดุ หยุ เวิ้ร์ค?
คุณทำงานที่ไหน?
6. It’s at 315 Sukhumvit Road.
อิทส์ แอท ธรี้วันไฟ้ฟ์ว์ ซู้คุมวิท โร้ด
มันคือบ้านเลขที่ 315 ถนนสุขุมวิท
7. I won’t be able to remember such as long name.
ไอ โว้นท์ บี เอ๊เบิล ถุ รีเม้มเบอร์ ซั้ช-อะ ล้อง เน้ม
ผมคงจำชื่อยาวเช่นนั้นไม่ได้หรอก
8. Where is it, anyhow?
แว้ร์ อิซ-อิท, แอ๊นนีเวย์?
มันอยู่ที่ไหนนะ?
9. It’s in Nonthaburi.
อิทส์-อิน น้นทะบุรี
มันอยู่ที่นนทบุรี
10. It’s a province in the suburb of Bangkok.
อิทส์-อะ พร้อฟวินซ์-อิน เดอะ ซั้บเบิร์บ ออฟ แบ๊งขอค
มันเป็นจังหวัดหนึ่งชานกรุงเทพฯ

ที่มา:ดร.สุนทร  โคตรบรรเทา

(Visited 7,514 times, 7 visits today)