ประกันสินค้าที่ส่งทางเรือ(Insuring Goods Shipped)

Dear Sir :

     We write to ask you to arrange immediate insurance cover and let us have an insurance policy in due course against all risks for 100,000 baht on 25 crates shipped per M.S. Bangkok Maru from Bangkok to Tokyo, consigned to Messrs. Gawa Co., Ltd. of that city.

We append particulars.

Yours faithfully,

For Chaemchoi & Co.

Choi Chomchand

Particulars :

1-8 8 crates 800 pieces silverware value 80,000 baht

9-25 17 crates 1,000 pieces stoneware value 20,000 baht

คำศัพท์ที่ควรทราบ

arrange  – จัดการ

immediate – ทันที

insurance – การประกัน

cover – เงินค่าประกัน

policy – กรมธรรม์

risks – อันตราย

crates -หีบ

shipped – ถูกส่งทางเรือ

per- โดย

consigned to – ถูกส่งไปยัง

city – กรุง

append – เขียนแนบท้าย

particulars – รายละเอียด

silverware – เครื่องเงิน

stoneware – เครื่องหิน

pieces – ชิ้น

Expressions ที่ควรจดจำ

to arrange insurance cover – จัดการเรื่องเงินค่าประกัน

to make insurance cover – จัดการเรื่องเงินค่าประกัน

cover = money deposited to secure against all risks – เงินค่าประกัน

per = by – โดย

to consigned to – ส่งไปยัง

to be sent to – ส่งไปยัง

to append particulars – เขียนรายละเอียดแนบท้าย

to add details in writing – เขียนรายละเอียดเพิ่มมา

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     เราเขียนจดหมายเพื่อขอร้องให้ท่านจัดการ ทำการประกันภัยโดยครอบคลุมความเสียหายทุกชนิด และส่งกรมธรรม์การประกันไปให้เราในเวลาอันสมควร เป็นมูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับหีบของ ๒๕ หีบ หีบดังกล่าวถูกส่งโดยเรือบางกอกมารู จากกรุงเทพฯ ไปยังโตเกียว เพื่อส่งให้แก่บริษัท กาวา จำกัด ซึ่งอยู่ในกรุงโตเกียวนั่นเอง

     เราเขียนรายละเอียดแนบท้ายมาด้วยแล้ว

ด้วยความซื่อสัตย์

ในนามของ บริษัท แช่มช้อย

ช้อย ชมจันทร์

รายละเอียด

๑-๘ รวม ๘ หีบ บรรจุเครื่องเงิน ๘๐๐ ชิ้น มูลค่า ๘๐,๐๐๐ บาท

๙-๒๕ รวม ๑๗ หีบ บรรจุเครื่องหิน ๑,๐๐๐ ชิ้น มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท

To a Shipping Company, re Missing Goods

ถึงบริษัทขนส่งทางเรือเกี่ยวกับสินค้าที่ขาดจำนวน

The Manager

Thai Shipping Co.

Bangkok

Dear Sir :

     Twenty-five crates have been dispatched by Messrs. Chaemchoi & Co. of Bangkok, to Messrs. Gawa & Co. of Tokyo, per M.S. Bangkok Maru, since August 2, and only twenty crates have been delivered.

     Messrs. Gawa & Co inform us that they have received only twenty crates.

     We shall be glad therefore if you will make inquiries for the missing five crates.

Yours faithfully,

For Chaemchoi & Co.

Choi Chomchand

คำศัพท์ที่ควรทราบ

re – เกี่ยวกับ

missing – ขาดจำนวน, หายไป

dispatched – ถูกส่ง

Messrs. – ห้าง, บริษัท

since – ตั้งแต่

delivered – ถูกส่งมอบ

inquiries – การสอบถาม

Expressions ที่ควรจดจำ

re = concerning – เกี่ยวกับ

to have been dispatched by… – ถูกส่งไปโดย

to have been sent by… – ถูกส่งไปโดย

to have been delivered – ถูกส่งมอบ

to have been taken and given to the owner – ถูกนำไปมอบให้เจ้าของ

to make inquiries for        – สอบถามเรื่อง

to investigate – สอบถามเรื่อง

คำแปลเป็นภาษาไทย

ท่านผู้จัดการ

บริษัทขนส่งทางเรือไทย จำกัด

กรุงเทพ ฯ

เรียนท่านผู้จัดการที่นับถือ

     หีบสินค้าจำนวน ๒๕ หีบได้ถูกส่งโดยบริษัทแช่มช้อยแห่งกรุงเทพฯ ไปยังบริษัท กาวา แห่งโตเกียว โดยเรือบางกอกมารู ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม แต่จำนวนเพียง ๒๐ หีบเท่านั้นที่ได้ถูกส่งมอบให้เจ้าของ

     บริษัทกาวาแจ้งแก่เราว่า เขาได้รับเพียง ๒๐ หีบเท่านั้น

     เราจะยินดีมากถ้าหากว่า ท่านจะสอบถามถึงหีบสินค้า ๕ หีบที่ขาดจำนวนไป

ด้วยความซื่อสัตย์

ในนามของ บริษัทแช่มช้อย

ช้อย ชมจันทร์

(Visited 339 times, 1 visits today)