จดหมายปฏิเสธไม่ยอมให้เปิดบัญชีเงินเชื่อ(Latter Refusing Credit)

Dear Mr. Thanachai :

     Thank you for your application for a credit account with us and the references you submitted.

     We have communicated with those references so that we can authorize such an account for you. We are sorry to say that replies from them are not satifactory.

     Consequently, we do not at present feel justi­fied in opening an account for you.

     It may well be that circumstances may change and that we might then be able to accede to your request. In the meantime, we do value your patronage and shall be happy to serve you on a C.O.D. basis.

Very truly yours,

John Smith

คำศัพท์ที่ควรทราบ

refusing – ปฏิเสธ

application – คำขอ

submitted – ได้ยื่นเสนอ

communicated – ได้ติดต่อ

authorize – อนุมัติเป็นทางการ

justified – มีเหตุผลสมควร

circumstances – เหตุการณ์

change – เปลี่ยนแปลง

accede – ยอมตาม

value – ตีราคา

patronage – การอุปถัมภ์

serve – รับใช้

Expressions ที่ควรจดจำ

to be submitted = to be presented – ยnjนเสนอ

to have communicate with..-  เขียนจดหมายติดต่อกับ…

to have written to – เขียนจดหมายติดต่อกับ…

to authorize such an account – อนุญาตให้เปิดบัญชีได้แล้ว

to permit an account to be opened – อนุญาตให้เปิดบัญชีได้

to be not satisfactory – ไม่เป็นที่พึงพอใจ

not to fulfill our expectations – ไม่สมความคาดหวังของเรา

consequently = therefore = accordingly – เพราะฉะนั้น, ดังนั้น

not to feel justified in… – รู้สึกไม่สมเหตุผลในการที่จะ…

not to act rightly in…        – ไม่สมควรในการที่จะ…

not to be reasonable for us to… – ไม่มีเหตุผลสำหรับในการที่จะ…

It may well be that… – มันอาจมีเหตุผลเป็นไปได้ว่า…

There is a good reason for… – อาจมีเหตุผลสำหรับ…

to be able to accede to… – สามารถยินยอมทำตาม…

can agree with – ตกลงตาม . …

in the meantime = in the time between – ในระหว่างเวลานี้

to value your patronage – ตีราคาการอุปถมภ์ของคุณ

to consider your regular support to be of great worth – คิดว่าการสนับสนุนของคุณนั้นมีค่าอย่างสูง

คำแปลเป็นภาษาไทย

คุณธนชัย ที่นับถือ

     ขอขอบคุณสำหรับการขอเปิดบัญชีเงินเชื่อของคุณกับเรา และสำหรับบุคคลที่คุณได้อ้างอิง ซึ่งคุณได้เสนอมาให้เราทราบ

     เราได้ติดต่อกับบุคคลที่คุณได้อ้างอิงแล้ว เพื่อว่าเราจะได้อนุญาตให้คุณเปิดบัญชีกับเราได้ เราเสียใจที่จะกล่าวว่า คำตอบจากบุคคลที่คุณอ้างอิงไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ

     เพราะฉะนั้น เราจึงรู้สึกว่า ไม่มีเหตุผลอันสมควร ในการที่จะเปิดบัญชีเงินเชื่อให้แก่คุณ

     มันอาจเป็นไปได้ว่า เหตุการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป และอาจมีเหตุผลอันดีงามสำหรับเราที่จะทำตามคำขอร้องของคุณ ในระหว่างเวลานี้ เราจะตีค่าการสนับสนุน (ในการซื้อของจากเรา) ของคุณอย่างสูง และจะยินดีรับใช้คุณด้วยวิธีการขายโดยชำระเงินสด

ด้วยความจริงใจ

จอห์น สมิธ

(Visited 185 times, 1 visits today)