ไปทางไหน ภาษาอังกฤษพูดได้ง่าย ๆ ว่าอย่างไร

(Asking Locations & Directions)
ในการถามถึงที่ตั้งและทิศทางนั้น ถือเป็นการขอร้องอีกอย่างหนึ่ง คือ ขอร้องให้เขาบอกว่าที่นั้นอยู่ที่ไหนหรือจะไปอย่างไร ดังนั้นจึงใช้ประโยคเช่นเดียวกับการขอร้อง ซึ่งมีดังต่อไปนี้
1. ประโยคคำสั่ง (Command) เป็นการขอร้องให้บอกถึงทางที่จะ ไปหรือวิธีที่จะไปที่นั้นๆ ได้อย่างไร โดยเติม Please เข้ากับประโยคคำสั่ง ดังโครงสร้างต่อไปนี้
Please tell me the way to
Please direct me to
ตัวอย่าง
Please tell me the way to the airport.
กรุณาบอกทางไปสนามบินให้ผมหน่อยได้ไหม
Please tell me how to go to the museum.
บอกผมหน่อยได้ไหมว่าจะไปพิพิธภัณฑ์ได้อย่างไร
Please tell me how to get to the Marble Temple.
กรุณาบอกผมหน่อยว่าไปวัดเบญจมบพิตรได้อย่างไร
Please direct me to the nearest hotel.
กรุณาบอกทางไปโรงแรมที่ใกล้ที่สุดหน่อย
2. ประโยคบอกเล่า (Statement) ใช้แสดงถึงความประสงค์ของผู้พูด โดยกล่าวขึ้นมาลอยๆ และเพิ่มการขอร้องขออนุญาตเข้าไป คือ Excuse me ก็จะกลายเป็นการถามถึงทิศทางหรือการไปที่นั้นๆ ทันที ดังโครงสร้างต่อไปนี้
Excuse me, I want to know the way to…..
Excuse me, I want to know how to get to…..
ตัวอย่าง
Excuse me, I want to know the way to the Grand Palace. ขอโทษ ผมอยากจะรู้ทางไปพระบรมมหาราชวัง
Excuse me, I want to know how to get to Krirk University. ขอโทษ ผมอยากจะรู้ว่าจะไปมหาวิทยาลัยเกริกได้อย่างไร Excuse me, I want to know how to go to the Siam Park.
ขอโทษ ผมอยากจะทราบว่าจะไปสวนสยามอย่างไร
3. ประโยคคำถาม (Question) เพราะเป็นการถามถึงสถานที่หรือ ทิศทางการไป ฉะนั้น การใช้ประโยคคำถามจึงตรง และได้ความชัดเจนที่สุด ประโยคคำถามที่ใช้ในจุดมุ่งหมายนี้ใช้ได้หลายชนิด มีดังต่อไปนี้
Yes/No Question :
Do you know the way to……..?
Do you know how to get to…….?
Can you tell me the way to………?
Can you tell me how to get to…….?
Could you direct me to……..?
Wh- Question :
Where is…….?
Which way is……?
Which/What road goes to…….?
Which/What road do I take to get to……..?
How can I get to…….?
Which bus can I take to get to…….?
Indirect Question :
Tell me where……..is.
how I can get to………
which/what road goes to…….
which/what bus I can take to get to………
I want to know where…….
How………..
which/what………..
Could you tell me where…….?
How………..?
which/what………?
ตัวอย่าง
Do you know the way to the National Library?
คุณทราบไหมว่าหอสมุดแห่งชาติไปทางไหน
Do you know how to get to the zoo?
คุณทราบไหมว่าจะไปสวนสัตว์อย่างไร
Could you tell me how to get to the Victory Monument?
คุณจะกรุณาบอกหน่อยได้ไหมว่าไปอนุสาวรีย์ชัยฯ ได้อย่างไร Where is the Emerald Buddha Temple?
วัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่ที่ไหน
Which way is the Siam Hotel?
โรงแรมสยามไปทางไหน
Which bus do I take to get to Lumpini Park?
รถเมล์คันไหนที่ฉันจะนั่งไปสวนลุมพินีได้
What road goes to Lak Si intersection?
ถนนอะไรไปสี่แยกหลักสี่
How can I get to D.K. Book Store?
ฉันจะไปร้านดีเคบุ๊คสโตร์ได้อย่างไร
Tell me where his house is.
บอกฉันหน่อยซิว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหน
Tell me how I can go there.
บอกฉันหน่อยซิว่าจะไปที่นั้นได้อย่างไร
I want to know where the Lumpini Stadium is.
ฉันอยากจะทราบว่าเวทีมวยลุมพินีอยู่ที่ไหน
I’d like to know which bus I can take to go to the bank.
ฉันอยากจะทราบว่า รถสายไหนที่ฉันจะนั่งไปธนาคารนั้นได้
Can you tell me where the Bangkok Bank is?
คุณพอจะบอกฉันได้ไหมว่า ธนาคารกรุงเทพฯ อยู่ที่ไหน
Could you tell me how I can get to Bang Pa In Palace?
คุณจะกรุณาบอกฉันหน่อยได้ใหมว่า จะไปพระราชวังบางปะอินอย่างไร
Could you tell me what road goes to the Memorial Bridge? คุณจะกรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหมว่า ถนนอะไรไปสะพานพุทธฯ
แบบฝึกหัด
จงสร้างข้อความต่อไปนี้เป็นประโยคการถามที่ตั้งและทิศทาง
1. A government office
2. A market
3. A shop
4. A hospital
5. A temple
6. A school / University
7. A building
8. An intersting place
9. A tourist spot

10. A city / A town
ตัวอย่าง
Where is the zoo?
Which road goes to the zoo?
Which bus do I take to get to the zoo?
How can I get to the zoo?
Please tell me the way to the zoo.
Please direct me to the zoo.
Excuse me, I want to know the way to the zoo.
Excuse me, I want to know how to get to the zoo.
Do you know the way to the zoo?
Do you know the way I can take to get to the zoo?
Do you know how I can get to the zoo?
Could you tell me where the zoo is?
Could you tell me which bus I can take to get to the zoo?
I want to know what road goes to the zoo.
โครงสร้างประโยคสำหรับถามถึงที่ตั้งและทิศทางมีมากมาย ที่สำคัญสำหรับฝึก มีดังนี้
Where is……?
Which way is………?
Which/what road goes to……….?
Which/What road do I take to get to……….?
Which bus goes to……….?
Which bus do I take to get to……..?
How can I get to……..?
Please tell me the way to…………
Please direct me to………….
Excuse me, I want to know the way to………..
Excuse me, I want to know how to get to………
Do you know the way to………?
Do you know how to get to…..?
Could you tell me the way to………?
Could you tell me how to get to……..?
Could you direct me to…….?
Could you tell me where……is?
Could you tell me how I can get to……..?
which/what road goes to…….?
Which/what bus goes to…..?
which road I can take to get to…….?
Which bus I can take to get to………?
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

(Visited 4,868 times, 2 visits today)