สอบถามถึงเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ

เวลาที่เราต้องการจะสอบถามถึงเพื่อนว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทำงานอะไรแล้ว เราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ ตามประโยคภาษาอังกฤษตัวอย่างที่เราเสนอมาให้เพื่อน ๆ ได้ลองไปฝึกพูด ฝึกใช้ดูค่ะ หากได้พูดบ่อย ๆ ก็จะทำให้เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากยิ่งขึ้นแน่นอน ลองมาดูกันค่ะ

ประโยคภาษาอังกฤษสอบถามถึงเพื่อน

Asking about a friend
อ๊าสคิง อะเบ้าท์ อะ เฟร้นด์
ถามถึงเพื่อน
A. CONVERSATION (บทสนทนา)
A: Have you seen Preecha recently?
แฮฟว์ หยุ ซี้น ปรี๊ชา รีเซ้นท์ลี?
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณพบปรีชามั้ย?
B: No, I haven’t seen him for quite some time. We met last three years ago on campus at the graduation ceremony. I assume that he’s now working up-country.
โน้, ไอ แฮฟวึนท์ ซี้น ฮิม ฟอร์ ไคว้ท์ ซั้ม ไท้ม์. วี เม้ท ล้าสท์ ธรี้ เยียร์ซ-อะโก๊ ออน แค้มปัซ แอท เดอะ แกรดหยุเอ๊ชัน เซ้ริมอนนี. ไอ แอซซู้ม แดท ฮีซ์ น้าว เวิ้ร์คคิง อัพคั้นทรี
เปล่า ผมไม่ได้พบเขาเป็นเวลานานทีเดียว เราเจอกันครั้งสุดท้ายสามปีมาแล้วที่มหาวิทยาลัยตอนพิธีรับปริญญา ผมนึกเอาเองว่าเดี๋ยวนี้เขาทำงานต่างจังหวัด
A: Where is it? Have you got any idea?
แว้ร์ อิซ-อิท? แหฟว์ หยุ ก้อท แอ๊นนี ไอเดี๋ย?
อยู่ที่ไหน? คุณพอรู้บ้างไหม?
B: Yes, it’s in the North. He had been working in the Ministry for a few years before he was transferred to Mae Hong Son Province.
เยซ, อิทส์ อิน เดอะ น้อร์ธ. ฮี แฮด บีน เวิ้รคคิง อิน เดอะ มินิซทรี ฟอร์ อะ ฟิ้ว เยี้ยร์ซ์ บีฟ้อร์ ฮี หวอซ แทร้นซเฟอร์ด์ ทู แม้ฮองสอน พร้อฟวินซ์
ครับ อยู่ในภาคเหนือ เขาเคยทำงานอยู่กระทรวงหลายปีก่อน ถูกย้ายไปอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
A: What’s his position now? Do you know?
ว้อทส์ ฮิซ โพซิชัน น้าว? ดู หยุ โหนว์?
เดี๋ยวนี้เขามีตำแหน่งเป็นอะไร? คุณทราบไหม?
B: I guess he’s now the Provincial Education Officer. When he worked in the Ministry, he was the Division Director. And after he had got his master degree, he got promoted and was given a new position and a new title.
ไอ เก้ซ ฮีซ์ น้าว เดอะ พร้อฟวิ้นเชียล เอดหยุเค้ชัน อ๊อฟ-
ฟิซเซอร์. เว้น ฮี เวิ้ร์คด์ อิน เดอะ มินิซทรี, ฮี หวอซ
เดอะ ดิวิชชัน ไดเร้คเทอร์. แอนด์ อั้ฟเทอร์ ฮี แหด ก้อท
ฮีซ ม้าซเทอร์ ดีกรี๊, ฮี ก้อท โพรโม้ทเทด แอ่นด์ หวอซ
กิ๊ฟเวน อะ นิ้ว โพซิชัน แอ่นด์ อะ นิ้ว ไท้เทิล
ผมเดาว่าตอนนี้เขาเป็นศึกษาธิการจังหวัด เมื่อเขาทำงานที่
กระทรวง เขาเป็นผู้อำนวยการกอง และหลังจากเขาได้ปริญญา
โท เขาได้เลื่อนชั้นและได้ตำแหน่งใหม่ และชื่อตำแหน่งใหม่
A: Do you know how long he is going to stay there?
ดุ หยุ โน้ว์ ฮาว ล้อง ฮี อิซ โก๊อิง ถุ สเต๊ย์ แด๋ร์?
คุณทราบไทมว่าเขาจะอยู่ที่นั่นนานเท่าไร?
B: I presume he’ll stay there for four years. He might be there shorter. It depends on his work and his ability.
ไอ พรีซู้ม ฮีลส์ สเต๊ย์ แดร์ ฟอร์ โฟ้ร์ เยี้ยร์ซ์. ฮี ไม้ท์ บี แด๊ร์ ช้อร์เทอร์. อิท ดีเพ้นด์ซ์ อ่อน ฮิซ เวิ้ร์ค แอ่นด์ ฮิซ อะบิ๊ลลิที
ผมเดาเอาว่าเขาจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสี่ปี เขาอาจอยู่ที่นั่นสั้นกว่านั้น มันขึ้นอยู่กับงานของเขาและความสามารถของเขา
A: He’s versatile and good at administration. And he works very hard too, doesn’t he?
ฮีซ์ เวิ้ร์ซซะทิล แอ่นด์ กู๊ด แอท แอดมินิซเทร้ชัน. แอ่นด์ ฮี เวิ้ร์คส์ ฟ์เว้รี ฮาร์ด ทู้, ดาซซึนท์ ฮี?
เขาเก่งหลายอย่างและเก่งบริหาร และเขาทำงานหนักมากด้วย ไม่ใช่หรือ?
B: Yes, but as a rule for such a high position, he must stay for four years in each province.
เยซ, บัท แอซ-อะ รู้ล ฟอร์ ซั้ช-อะ ไฮ โพซิชชัน, ฮี มัซท์ สเต๊ย์ ฟอร์ โฟ้ร์ เยี้ยร์ซ์ อิน อี้ช พร้อฟวินซ์
ครับ แต่ตามกฎ สำหรับตำแหน่งสูงเช่นนั้น เขาจะต้องอยู่สี่ปี ในแต่ละจังหวัด
A: Will there be a chance for him to get transferred back to Bangkok in any case?
วิล แดร์ บี อะ ช้านช์ ฟอร์ ฮิ้ม ถุ เก้ท แทร้นซเฟอร์ด์ แบ้ค ถุ แบ็งขอค อิน แอ๊นนี เขซ?
จะมีโอกาสสำหรับเขาถูกย้ายกลับกรุงเทพฯ ในกรณีใดก็ตามบ้างไหม?
B: Of course, if he gets another promotion. Let’s say the Director-General or Secretary General.
อ่อฟ ค้อร์ซ, อีฟ ฮี เก้ทส์ อะนั้ธเธอร์ โพรโม้ชัน. เล้ทส์ เซ้ย์ เดอะ ไดเร้คเทอร์-เย้นเนอรัล ออร์ เซ้คคริทะรี เย้นเนอรัล แน่นอน ถ้าเขาได้เลื่อนชั้นอีก เช่น อธิบด หรือเลขาธิการ เป็นต้น
B. VOCABULARY (คำศัพท์)
recently (adv) รี้เซนท์ลี    ไม่นานมานี้  เมื่อเร็วๆ นี้
quite (adv) ไคว้ท์    ทีเดียว
some time (n) ซั้ม ไท้ม์    เวลานาน
for quite some time ฟอร์ ไคว้ท์ ซั้ม ไท้ม์  เป็นเวลานานทีเดียว
campus (n) แค้มพัซ    มหาวิทยาลัยวิทยาเขต
on campus ออน แค้มพัซ     ที่มหาวิทยาลัย
graduation (n) แกรดหยุเอ๊ชัน การสำเร็จการศึกษา  การจบหลักสูตร ceremony (n) เซ้ริมอนนี    พิธี งานพิธี
graduation ceremony แกรดหยุเอ๊ชัน เซ้ริมอนนี  พิธีรับปริญญา
assume (v) แอซซู้ม    สมมุติ นึกเอา สมมุติเอา
upcountry (n/adv) อัพคั้นทรี ต่างจังหวัด
the North (n) เดอะ น้อร์ธ ภาคเหนือ
Ministry (n) มินิซทรี    กระทรวง
transferred (v3) แทร้นซเฟอร์ด์ ย้าย (ถูก) ย้าย
position (n) โพซี้ชชัน    ตำแหน่ง
guess (v)    เก๊ซ    เดา
Provincial Education Officer (n) พรอฟวิ้นเชียล เอดหยุเค้ชัน อ๊อฟฟิซเซอร์ ศึกษาธิการจังหวัด
Division Director (n) ดิวิชชัน ไดเร้คเทอร์    ผู้อำนวยการกอง
promoted (v3/adj) โพรโม้ทเทด เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง
title (n)    ไท้เทิล    ชื่อตำแหน่ง
presume (v) พรีซุ้ม    สมมุติ นึกเอา สมมุติเอา
depend on (v) สีเพ้นด์-ออน ขึ้นอยู่กับ แล้วแต่
versatile (adj) เวิ้ร์ซซะทิล    เก่งหลายอย่าง
administration (n) แอดมนิซเทร้ชัน การบริหาร
as a rule (adv) แอซ อะ รู้ล ตามกฎ ตามหลัก
in any case (adv) อิน แอ๊นนี เค้ซ ในกรณีใดก็ตาม
Director General (n) ไดเร้คเทอร์ เย้นเนอรัล อธิบดี
Secretary General (n) เซ้คคริทะรี เย้นเนอรัล  เลขาธิการ
C. EXPRESSIONS TO REMEMBER (ประโยคที่ควรจำ)
1. Have you seen Preecha recently?
แหฟว์ หยุ ซื้น ปรี๊ชา รีเซ้นท์ลี?
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณเห็นปรีชาไหม?
2. No, I haven’t seen him for quite some time.
โน้, ไอ แฮ้ฟวึนท์ ซี้น ฮิม ฟอร์ ไคว้ท์ ซั้ม ไท้ม์
เปล่า ผมไม่ได้พบกับเขาเป็นเวลานานทีเดียว
3. We met last three years ago on campus at the graduation ceremony.
วี เม้ท ล้าซท์ ธรี้ เยียร์ซ์-อะโก๊ อ่อน แค้มพัช แอท เดอะ แกรดหยุเอ๊ชัน เซ้ริมอนนี
เราเจอกันครั้งสุดท้ายสามปีมาแล้วที่มหาวิทยาลัย ตอนพิธีรับปริญญา
4. I assume that he’s now working upcountry.
ไอ แอซซู้ม แดท ฮีซ์ น้าว เวิ้ร์คคิง อัพคั้นทรี
ผมนึกเอาเองว่าเดี๋ยวนี้เขาทำงานต่างจังหวัด
5. Have you got any idea?
แหฟว์ หยุ ก้อท แอ๊นนี ไอเดี๋ย?
คุณพอรู้บ้างไหม?
6. What’s his position now?
ว้อทส์ ฮิซ โพซี้ชชัน น้าว?
เดี๋ยวนี้เขามีตำแหน่งเป็นอะไร?
7. Do you know?
ดู หยุ โหนว์?
คุณทราบไหม?
8. Do you know how long he is going to stay there?
ดุ หยุ โน้ว ฮาว ล้อง ฮี อิซ โก๊อิง ถุ สเต๊ย์ แด๋ร์?
คุณทราบไหมว่าเขาจะอยู่ที่นั่นนานเท่าไร?
9. I presume he’ll stay there for four years.
ไอ พรีซู้ม ฮีลล์ สเต๊ย์ แดร์ ฟอร์ โฟ้ร์ เยี้ยร์ซ์
ผมเดาเอาว่าเขาจะอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสี่ปี
10. He might be there shorter.
อี ไม้ท์ ปี แด๊ร์ ช้อร์เทอร์
เขาอาจอยู่ที่นั่นสั้นกว่านั้น
11. It depends on his work and his ability.
อิท ดีเพ้นด์ซ์-ออน ฮิซ เวิ้ร์ค แอ่นด์ ฮิซ อะบิ้ลลิที
มันขึ้นอยู่กับงานของเขาและความสามารถของเขา
12. He’s versatile and good at administration.
ฮีซ์ เวิ้ร์ซซะทิล แอ่นด์ กู๊ด แอท แอดมินิซเทร้ชัน
เขาเก่งหลายอย่างและเก่งบริหาร
13. As a rule for such a high position, he must stay for four years in each province.
แอซ-อะ รู้ล ฟอร์ ซั้ช-อะ ไฮ โพซี้ชชัน, ฮี มัซท์ สเต๊ย์ ฟอร์ โฟ้ร์ เยียร์ซ์ อิน อี้ช พร้อฟวินซ์
ตามกฎสำหรับตำแหน่งสูงเช่นนั้น เขาจะต้องอยู่สี่ปีในแต่ละจังหวัด
14. Will there be a chance for him to get transferred back to Bangkok in any case?
วิล แดร์ บี อะ ช้านซ์ ฟอร์ ฮิ้ม ถุ เก้ท แทร้นซเฟอร์ด์ แบ็ค ถุ แบ๊งขอค อิน แอ๊นนี เขซ?
จะมีโอกาสสำหรับเขาถูกย้ายกลับกรุงเทพฯ ในกรณีใดก็ตามบ้าง ไหม?
15. Of course, if he gets another promotion.
อ่อฟ ค้อร์ซ, อิฟ ฮี เก๊ทส์ อะนัธเธอร์ โพรโม้ชัน
แน่นอน ถ้าเขาได้เลื่อนชั้นอีก
D. POINTS OF ATTENTION
(ประเด็นที่ควรสนใจ)
1. การออกเสียง -cally คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -cal หรือ -ic เวลาเติม -ly เข้าไปข้างท้ายให้เป็นคำวิเศษณ์ จะไม่ออกเสียง -cal ดังในคำต่อไปนี้
practical    แพร้คทิคัล
practically แพร้คทิคลี
chronical    โคร้นนิคัล
chronically โคร้นนิคลี
2. การออกเสียง -ed เมื่อ -ed อยู่ท้ายกริยาช่อง 2 และช่อง 3 จะอ่านออกเสียงเป็น -t -d หรือ -ed ขึ้นอยู่กับพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำ
เดิม หรือหน้า -ed
2.1 อ่านเสียง -t เมื่อพยัญชนะตัวท้ายของคำไม่มีเสียง (voiceless consonants)    เช่น -k, -p, ch, -tch, -f, -s, -ss, -sh ยกเว้น -t เช่น
walked    ว้อล์คท์
looked    ลุ้คท์
asked    อ๊าซค์ท้
stopped    สต๊อพท์
2.2 อ่านเสียง -d เมื่อพยัญชนะตัวท้ายของคำเป็นพยัญชนะมีเสียง (voiced consonants) เช่น -b, g, -dge, -I, -m, -n, -ng, -r, -the, -v, -w, -z, -ge, -a, -e, -i, -o, -u ยกเว้น -d เช่น
required    รีไคว้ร์ด์
listened    ลิซเซนด์
admired    แอดไม้ร์ด์
applied    แอพไพล้ด์
2.3 อ่านเสียง -ed เมื่อคำลงท้ายด้วย -d และ -t ดังต่อไปนี้
ended    เอนเดด
handed    แฮ้นเดด
hated    เฮ้ทเทด
collected    คอลเล็คเทด
3. กริยาช่องสาม กริยาช่องสามใช้กับประโยคปัจจุบันกาลสมบูรณ์ อดีตกาลสมบูรณ์ หรือในประโยคที่มีกรรมเป็นประธาน (passive voice) และที่มีกริยา be หรือ get อยู่ข้างหน้า เช่น
1. Have you seen him recently?
แฮฟว์ หยุ ซี้น ฮิม ริเซ้นท์ลี?
2. He was transferred to Mae Hong Son Province.
ฮี หวอซ แทร้นซเฟอร์ด์ ถุ แม้ฮองซอน พร้อฟวินซ์
3. He got promoted, and was given a new position.
ฮี ก๊อท โพรโม้ทเทด แอ่นด์ หวอซ กี๊ฟเวน อะ นิ้ว โพซี้ชชัน
4. การใช้ since, for
since ใช้กับจุดเริ่มต้นของช่วงเวลา แปลว่า “ตั้งแต่”
for ใช้กับช่วงเวลา หรือระยะเวลา แปลว่า “เป็นเวลา”
1. They have had the meeting since nine o’clock.
เดย์ แฮฟ แฮ้ด เดอะ มี้ททิ้ง ซิ้นซื ไน้น์-โอคล็อค
เขามีประชุมตั้งแต่ 9 นาฬิกา
2. haven’t seen him for two weeks.
ไอ แฮฟวึ้นท์ ซี้น ฮิม ฟอร์ ทู้ วี้คส์
ผมไม่ได้พบเขาเป็นเวลาสองสัปดาห์แล้ว
E. EXERCISES (แบบฝึกหัด)
1. จงอ่านคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
walked    ว้อล์คท์    เดิน
looked    ลุ้คท์        มอง
helped    เฮ้ลพ์ท์    ช่วยเหลือ
asked    อ๊าซค์ท์    ถาม
worked    เวิ้ร์คท์    ทำงาน
stopped    สต๊อพท์    หยุด
picked    พิ้คท์        เก็บ
laughed    ล้าฟท์    หัวเราะ
hoped    โฮ้พท์    หวัง
talked    ท้อล์คท์    คุย
knocked    น้อคท์    เคาะ
passed    พ้าซท์    ผ่าน
smoked    สโม้คท์    สูบบุหรี่
wished    วิ้ชท์        ปรารถนา อยาก
pushed    พุ้ชท์        ผลัก
watched    ว้อทช์ท์    เฝ้าดู
produced     พร้อดดิวซ์ท์    ผลิต
introduced    อินโทรดิ๊วซ์ท์    แนะนำ
crossed    คร้อซท์    ข้าม
marked    ม้าร์คฑ์    ทำเครื่องหมาย
remarked    รีม้าร์คท์    ทำหมายเหตุ ย้ำ
2. จงอ่านคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
robbed    ร้อบด์    ปล้น
begged    เบ๊กด์        ขอทาน
judged    จั๊ดจ์ด์    ตัดสิน
rained    เร้นด์        ฝนตก
killed    คิ้ลด์        ฆ่า
tried        ทร้ายด์    พยายาม
leaned    ลี้นด์        พิง
learned    เลิ้ร์นด์    เรียน
toured    ทั้วร์ด์        ท่องเที่ยว
bored    บ๊อร์ด์    เบื่อ
cried        คร้ายด์    ร้องไห้
freed    ฟรี้ด์        ทำให้อิสระ
raised    เร้ซด์        เพิ่มขึ้น เพิ่ม
showed    โช้ว์ด์        แสดง
poured    พั้วร์ด์    ริน
jogged    จ๊อกด์    วิ่งออกกำลัง
charged    ช้าร์จด์    คิดเงิน
changed    เช้นจ์ด์    เปลี่ยน
played    เพล้ย์ด์    เล่น
called    ค้อลด์    เรียก
served    เซิ้ร์ฟด์    เสิร์ฟอาหาร
used        ยู้ซด์        ใช้
formed    ฟอร์มด์    จัดตั้ง
required    รีไคว้ร์ด์    ต้องการ
listened    ลิซเซนด์    ฟัง
admired    แอดไม้ร์ด์    ชมเชย
applied    แอพพล้ายด์    สมัคร
traveled    แทร้ฟเวลด์        เดินทาง
occurred    ออคเค้อร์ด์        เกิดขึ้น
transferred    แทรนเฟ้อร์ด์    ย้าย โยกย้าย ถ่ายทอด
belonged        บีล้องด์    เป็นของ
emptied        เอ๊มทีด์    เท
studied        สตั๊ดดีด์    ดูหนังสือ ศึกษา
agreed        อะกรี๊ด์    ตกลง
telephoned    เท้ลเลโฟนด์    โทรศัพท์
observed        ออบเซิ้ร์ฟว์ด์    สังเกต
recognized    เร้คคอกไนซ์ด์    จัดการ
gathered        แก๊ธเธอร์ด์        เก็บ รวบรวม
3. จงอ่านคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
ended    เอ้นเดด    จบ
handed    แฮ้นเดด    ส่งให้
minded    ไม้น์เดด    รังเกียจ
added    แอ๊ดเดด    เพิ่มเข้าไป เสริม
attened    แอทเท้นเดด    เข้า (เรียน)
intended    อินเท้นเดด        ตั้งใจ
recorded    รีค้อร์ดเดด        บันทึก
demanded    ดีม้านเดด    ต้องการ
commanded    คอมม้านเดด    ออกคำสั่ง
provided        โพรฟ์ไว้เดด    จัดให้
avoided        อัฟว้อยเดด    หลีกเลี่ยง
decided        ดีไซ้เดด    ตัดสินใจ
persuaded    เพอร์ซูเอ๊ดเดด    ชักชวน
recommended    เรคคอมเม้นเดด    แนะนำ
pretended    พรีเท้นเดด        แกล้งทำ
hated        เฮทเทด        เกลียด
heated        ฮีทเทด        ทำให้ร้อน
seated        ซี้ทเทด        ทำให้นั่ง
wanted        ว้อนเทด        ต้องการ
planted        แพล้นเทด        ปลูกพืช
graduated    แกรดหยุเอ๊ทเทด        จบการศึกษา
permitted        เพอร์มิทเทด        อนุญาต
admitted        แอดมิทเทด        ยอมรับ
attempted        แอทเท้มเทด        พยายาม
suggested    ซักเก๊ชเทด            แนะนำ
collected        คอลเล้คเทด        เก็บรวบรวม สะสม
selected        ซีเล้คเทด            เลือก
invited        อินฟ์ไว้เทด            เชิญ
invented        อินฟ์เว้นเทด        ประดิษฐ์
corrected        คอร์เร้คเทด        แก้ไข
completed    คอมพลี้ทเทด        ทำให้สมบูรณ์
excited        เอกซไซ้เทด        ตื่นเต้น
interested        อิ๊นเทอเรซเทด        ตัดสินใจ
4. จงอ่านคำต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
practical        แพร้คทิคัล            ทางปฏิบัติ
practically    แพร้คทิคลี            ในทางปฏิบัติ
chronical        โคร้นนิคัล            หนัก สาหัส
chronically    โคร้นนิคลี            อย่างหนัก อย่างสาหัส
technical        เท้คนิคัล            ทางช่าง ทางเทคนิค
technically    เท้คนิคลี            อย่างมีเทคนิค
physical        ฟี้ซซิคัล            ทางร่างกาย
physically        ฟี้ซซิคลี            ในทางร่างกาย
technological        เทคโนล้อจจิคัล        ทางเทคโนโลยี
technologically        เทคโนล้อจจิคลี        ในทางเทคโนโลยี
chemical        เค้มมิคัล    ทางเคมี
chemically    เค้มมิคลี    ในทางเคมี
medical        เม้ดดิคัล    ทางแพทย์
medically        เม้ดดิคลี    ในทางแพทย์
basic        เบ๊สิค        พื้นฐาน
basically        เบ๊สิคลี    ในขั้นพื้นฐาน  อย่างพื้นฐาน
political        พอลลิททิคัล    ทางการเมือง
politically        พอลลิททิคลี    ในทางการเมือง
economical    อิคอนน้อมมิคัล    ทางเศรษฐกิจ
economically    อิคอนน้อมมิคลี    ในทางเศรษฐกิจ
statistical        สแตทิ้ชทิคัล    ทางสถิติ
statistically    สแตทิ้ชทิคลี    ในทางสถิติ
5. จงฝึกบทสนทนาต่อไปนี้ เหมือนตัวอย่าง
A: How long have you lived in Bangkok?
B: (since last year) : I’ve lived in Bangkok since last year.
1. A: How long have you studied here?
ฮาว ล้อง แฮฟว์ หยุ สตั๊ดดี เหียร์?
B: (since 1988) : …
2. A: How long have you worked in this office?
ฮาว ล้อง แฮฟว์ หยุ เวิ้ร์คท์ อิน ดิส อ๊อฟฟิซ?
B: (since 1982) : …
3. A: How long have you bought this house?
ฮาว ล้อง แอฟว์ หยุ บ๊อท ดิซ เฮ้าซ์?
B: (since last year) :…
4. A: How long has he moved to this place?
ฮาว ล้อง แฮซ ฮี มู้ฟด์ ถุ ดิซ เพล้ซ?
B: (since December 1987) : …
5. A: How long have you started your English
lessons?
ฮาว ล้อง แฮฟว์ หยุ สต๊าร์ทเทด ยัวร์ อิ๊งลิช เล้ซซันซ์?
B: (since last Monday) : …
6. A: How long have they been waiting for you?
ฮาว ล้อง แฮฟว์ เดย์ บี๊น เว้ททง ฟอร์ ยู้?
B: (since last week) : …
7. A: How long have you been studying English?
ฮาว ล้อง แฮฟว์ หยุ บี๊น สตั๊ดดีอิง อิ๊งลิช?
B: (since January) : …
8. A: How long have you been waiting for me?
ฮาว ล้อง แฮฟว์ หยุ บี๊น เว้ททิง ฟอร์ มี้?
B: (since ten o’clock) : …
6. จงฝึกประโยคสนทนาต่อไปนี้โดยใช้ for
1. A: How long has he studied in the graduate
school?
ฮาว ล้อง แฮซ ฮี สตั๊ดดีด์ อิน เดอะ แกร้ดหยุเอท สคู้ล?
B: (for 2 years) : …
2. A: How long have you been living in Bangkok?
ฮาว ล้อง แฮฟว์ หยุ บี๊น ลิ้ฟวิง อิน แบ๊งขอค?
B: (for 6 years) : …
3. A: How long have you been teaching in this
school?
ฮาว ล้อง แฮฟว์ หยุ บี๊น ที้ชชิง อิน ดิซ สคู้ล?
B: (for six months) : …
4. A: How long have you been working here?
ฮาว ล้อง แฮฟว์ หยุ บี๊น เวิ้ร์คคิง เฮี้ยร์?
B: (for one month) : …
5. A: How long have they loved each other?
ฮาว ล้อง แฮฟว์ เดย์ ลั้ฟด์ อี้ช-อั้ธเธอร์?
B: (for three years) : …
6. A: How long have they had the meeting?
ฮาว ล้อง แฮฟว์ เดย์ แฮ้ด เดอะ มี้ททิง?
B: (for two hours) : …
ที่มา:ดร.สุนทร  โคตรบรรเทา

(Visited 636 times, 1 visits today)