“ต่อหน้าต่อตา” ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษว่า

“before someone’s eyes”

ความหมาย

ต่อหน้าคนใดคนหนึ่ง โดยไม่กลัวเกรงว่าคนนั้นจะเห็น

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ทำหน้าที่ขยายกริยา

สำนวนไทย บุพบทวลี

ตัวอย่าง

He stole the books before my very eyes.

(Longman Dictionary of English Idioms)

ชายสองคนนี้ทะเลาะกันต่อหน้าต่อตาผู้บังคับบัญชา

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “before someone’s eyes” บางครั้ง จะเติมคำ ‘very’ ขยาย ‘eyes’ เป็นการเน้นว่า ต่อหน้า แท้ ๆ โดยไม่กลัวเกรงเลย สำนวนไทย “ต่อหน้าต่อตา’’ ก็เป็นการพูดเน้นเช่นกัน โดยการพูดซ้ำ คือ ‘ต่อหน้า’ และ ‘ต่อตา’ ซึ่งก็หมายถึงสิ่งเดียวกัน สำนวน “be­fore someone’s eyes’’ บางครั้งก็ใช้ “under some­one’s eyes” มีความหมายเหมือนกัน

สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่ง คือ “(right) under someone’s (very) nose” มีความหมาย 2 อย่าง ความหมายแรก หมายถึง อยู่ใกล้หรืออยู่ข้างหน้า เช่น Where is that book I was reading? -It’s right under your nose! ความหมายที่สอง หมายถึง ต่อหน้าต่อตาเช่นเดียวกับ “before someone’s very eyes” เช่น The money was stolen from under their very noses!

(Longman Dictionary of English Idioms)

(Visited 1,000 times, 1 visits today)