ตัวอย่างสำนวน “have a head for”

“มีหัวทาง”

ความหมาย

มีความสามารถ เฉลียวฉลาด (ในด้านต่างๆ)

รูปคำ

สำนวนอังกฤษกริยาวลี; สำนวนไทยกริยาวลี

ตัวอย่าง

My son has a (good) head for figures, so I ask him to deal with all my money. “You see, I’ve no head for business, so I’m unlikely to set myself up in real estate or run a launderette.”

( TV Times 2 Nov. 74)

เด็กคนนี้มีหัวทางคำนวณ สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มทุกครั้ง

ลูกคนนี้ มีหัวทางด้านดนตรีตั้งแต่เล็กๆ สามารถเล่นเปียโนได้เมื่ออายุเพียง 3 ขวบเท่านั้น

คำอธิบาย

คำ ‘head’ ในสำนวนอังกฤษ “have a head for” และ ‘หัว’ ในสำนวนไทย “มีหัวทาง’’ มีความหมายเหมือนกัน หมายถึงสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด สำหรับสำนวนอังกฤษ “have a head for” ส่วนมากมักจะหมายถึง มีความเฉลียวฉลาด สามารถในทางคำนวณ ตัวเลข หรือ ทำบัญชี บางทีก็ใช้เป็นบุพบทวลี : “with a head for” ทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น He is a young man with a (real) head for figures, ส่วนสำนวนไทย “มีหัวทาง” ใช้ได้กับความเฉลียวฉลาดในด้านต่างๆ

สำนวนอังกฤษอีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายคลึงกับ “have a head for” คอ “have a good head on one’s shoulders” หมายความว่า มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด เช่น Tom’s daughter is not very bright, but his son has a good head on his shoulders. (Common English Sayings) สำนวนนี้ถ้าจะเทียบกับสำนวนไทย ก็คงจะตรงกับสำนวนไทย “(มี) หัวดี” เช่น เด็กคนนี้ (มี) หัวดี สอนไม่นานก็สามารถทำเองได้ และทำได้ดีด้วย คนไทยจะพูดเพียง ‘หัวดี’ เท่านั้น โดยไม่เอ่ยถึง บ่าหรือไหล่’ ดังในสำนวนอังกฤษ สำนวนไทย ‘‘มีหัวทาง” และ “(มี) ห้าดี” เป็นสำนวนใหม่ ซึ่งคนไทยอาจจะเอามาจากสำนวนอังกฤษ

(Visited 183 times, 1 visits today)