ขอราคาและตัวอย่างสินค้า(Asking for Prices and Samples)

Gentleman :

     We take much interest in your navy and black serge advertised in Bangkok Tribune. We require samples in your very lowest prices of them. The quantity is 1000 yard of each.

     We should be much obliged, if your quotation and samples would reach us next week.

Yours truly,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

prices – ราคา (สินค้า)

samples – ตัวอย่าง (สินค้า)

navy – สีน้ำเงิน

serge – ผ้าเสิร์ท

require – ต้องการ

lowest – ต่ำที่สุด

quantity – จำนวน

obliged – ขอบคุณ

quotation – การแจ้งราคา

Expressions ที่ควรจดจำ

to take much interest in…        – มีความสนใจมากใน…

to be much interested in… –  มีความสนใจมากใน…

to require = to want – ต้องการ

to be much obliged – ขอบคุณมาก

to thank you very much – ขอบคุณมาก

คำแปลเป็นภาษาไทย

ท่านสุภาพบุรุษ ที่นับถือ

     เรามีความสนใจมากในผ้าเสิร์ทสีน้ำเงิน และสีดำ ซึ่งได้โฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอกทริบิวน์ เราต้องการตัวอย่างของผ้าทั้งสองชนิด และขอทราบราคาที่ตำที่สุด จำนวนที่เราต้องการซื้อก็คือ อย่างละ ๑,๐๐๐ หลา

     เราจะขอบคุณมาก ถ้าท่านแจ้งราคาและส่งตัวอย่างของผ้าจะถึงเราในสัปดาห์หน้า

ด้วยความจริงใจ

Reply (การตอบ)

Dear Sir :

     Thank you very much for the request for quotation and samples of cur navy and black serge.

     We are sending you our quotation and samples and hope they reach you in time.

     We do appreciate your order.

Yours very truly,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

request – การขอร้อง

appreciate – รู้ซึ้งในคุณค่า, รู้สึกขอบคุณ

Expressions ที่ควรจดจำ

Thank you very much for… – ขอบคุณมากสำหรับ…

Thanks a lot for… – ขอบคุณมากสำหรับ…

appreciate your order – ขอบคุณสำหรับคำสั่งของท่าน

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่าน ที่นับถือ

     ขอบคุณมากสำหรับการขอร้อง ในเรื่องให้แจ้งราคา และส่งสินค้าตัวอย่างของผ้าเสิร์ทสีน้ำเงินและสีดำ

     เรากำลังส่งราคา และตัวอย่างของสินค้าทั้งสองชนิดมาแล้ว และหวังว่าคงจะถึงท่านทันเวลา

     เราจะรู้สึกขอบคุณมาก สำหรับคำสั่งซื้อจากท่าน

ด้วยความจริงใจ

(Visited 11,260 times, 14 visits today)