ตัวอย่างจากสำนวน“an early bird”

“(คนที่) ตื่นแต่ไก่โห่”

ความหมาย

คนที่ตื่นแต่เช้า ตื่นตอนไก่ขัน คือ เช้ามืด

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ นามวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

He’s quite an early bird he gets up at 6 o’clock every day of the week.

(Longman Dictionary of English Idioms)

เขา ตื่นแต่ไก่โห่ทุกเช้า ถึงแม้จะนอนดึกทุกคน

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “an early bird” มาจากภาษิตสอนใจ ว่า “early bird catches the worm” หรือ “early bird gets the worm” หมายความว่า คนที่ตื่นแต่เช้าจะเห็นคนที่ประสบความสำเร็จ เปรียบกับนกที่ออกหากินแต่เช้าจะจับตัวหนอนได้

สำนวนไทย “ตื่แต่ไก่โห่” เอาไก่มาเปรียบ “ไก่โห่” หมายถึงไก่ขัน ธรรมชาติของไก่จะขันตอนเช้ามืด ฉะนั้นถ้าตื่นตอนไก่ขันแสดงว่าตื่นแต่เช้า  ปัจจุบันวลี “แต่ไก่โห่” อาจจะใช้กับคำกริยาตัวอื่น เช่น “มา” คือ “มาแต่ไก่โห่” หมายถึง มาแต่เช้า มาแต่เนิ่นๆ

(Visited 1,464 times, 4 visits today)