วิธีการใช้ ABSTRACT NOUN ในภาษาอังกฤษ

ABSTRACT NOUN

abstract noun ออกเสียง แอ็บ-สแตร็คทฺ นาว
*abstract noun คือ คำนามนามธรรม เป็นนามที่ไร้รูปร่างทางกายภาพ เราไม่สามารถแลเห็นหรือจับต้องสัมผัสได้
*abstract noun ต่างจาก concrete noun หรือ คำนามรูปธรรม ตรงที่ คำนามรูปธรรมมีรูปร่างทางกายภาพ เราสามารถแลเห็นหรือจับต้องสัมผัสได้
ข้อสังเกตและชนิด
1. abstract nouns มักจะเป็นคำนามที่เกี่ยวพันกับความรู้สึก (feelings) และความคิดหรือมโนทัศน์ (ideas or concepts) เช่น
ความรู้สึก
love    ความรัก
happiness    ความสุข
hatred    ความเกลียด
disgust    ความสะอิดสะเอียน
admiration    ความยกย่องนับถือ
ความคิดหรือมโนทัศน์
education การศึกษา
democracy ประชาธิปไตย
freedom อิสรภาพ
liberty    เสรีภาพ
beauty ความงาม
2. abstract nouns อาจจำแนกได้ 3 ชนิดคือ
(1) คำนามที่บรรยายคุณภาพ (qualities)
คำนามประเภทนี้ส่วนมากเกิดจากคำคุณศัพท์ (adjectives) โดย ปกติเป็นคำนามนับไม่ได้ (uncountable nouns) แต่มีบางคำที่สามารถใช้แบบคำนามนับได้ (countable nouns) ได้ด้วย เช่น
คุณศัพท์             นาม
able                     ability (U; C) ความสามารถ
beautiful           beauty (U; C) ความงาม
free                     freedom (U; C) อิสรภาพ
good                   goodness (U) ความดี
honest               honesty (U) ความซื่อสัตย์
important        importance (U) ความสำคัญ
long                    length (U; C) ความยาว
strong                strength (U) ความแข็งแรง
true                    truth (U; C) ความจริง
wealthy            wealth (U)    ความร่ำรวย
(2) คำนามที่บรรยายสภาพหรือสภาวะ (state or condition)
คำนามประเภทนี้ส่วนมากเกิดจากคำกริยา (verbs) โดยปกติมักเป็นคำนามนับไม่ได้ (uncountable nouns) แต่บางคำก็สามารถใช้แบบคำนามนับได้ (countable nouns) ได้ด้วย เช่น
กริยา                  นาม
believe             belief (U; C) ความเชื่อ
hope                  hope (U; C) ความหวัง
judge                 judgement (U; C) การตัดสิน
employ            employment (U; C) การว่าจ้าง
know                 knowledge (U) ความรู้
permit              permission (U) การอนุญาต
sleep                 sleep (U)    การนอนหลับ
trust                  trust (U; C) การไว้วางใจ
(3) คำนามที่บรรยายเหตุการณ์หรือการกระทำ (events or actions) ปกติคำนามประเภทนี้เป็นคำนามนับได้ และมักจะมาจากคำกริยา
ส่วนใหญ่จะมีรูปเดียวกันกับคำกริยา เช่น
กริยา                 นาม
answer             answer     คำตอบ
attempt           attempt    ความพยายาม
change             change     การเปลี่ยนแปลง
fight                  fight           การต่อสู้
shout                shout        การตะโกน
whisper           whisper    การกระซิบ
laugh                laugh         การหัวเราะ
start                 start            การเริ่มต้น
3. คำนามนามธรรมที่เป็นนามนับไม่ได้ตลอด ไม่สามารถทำให้เป็นรูปพหูพจน์หรือใช้ a, an ก็ไม่ได้ด้วย ได้แก่
advice     การแนะนำ         help            การช่วยเหลือ
music     ดนตรี         information    ข้อมูล
news     ข่าว             homework    การบ้าน
weather     อากาศ         anger        ความโกรธ
progress     ความก้าวหน้า     research        การวิจัย
4. คำนามนามธรรมอาจจะสังเกตได้จากส่วนที่ต่อท้ายคำ (suffixes)
quality    คุณภาพ        trial        การไต่สวน
feeling    ความรู้สึก        width    ความกว้าง
happiness    ความสุข    unity        การเป็นหนึ่งเดียว
refusal        การปฏิเสธ        action    การกระทำ
judgement    การตัดสิน        difference        ความแตกต่าง
manhood        ความเป็นมนุษย์     appearance    การปรากฏตัว
หมายเหตุ
อักษร U ท้ายคำ หมายถึง Uncountable noun (นามนับไม่ได้)
อักษร C ท้ายคำ หมายถึง Countable noun (นามนับได้)
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 8,568 times, 1 visits today)