ตัวอย่างการใช้ TENANTS ,TENETS, TENDER, GIVE, TESTIMONY and EVIDENCE

TENANTS and TENETS
tenants (เท-เนินสฺ) n. หมายถึง occupants แปลว่า “ผู้อาศัยหรือผู้เช่า”
ตัวอย่าง
Several tenants occupied that apartment during the first month.
มีผู้เช่าหลายคนเข้ามาเช่าอพาร์ทเม้นท์นั้นในช่วงเดือนแรก
The farm has no tenants.
นาไม่มีผู้เช่า

tenets (เท-เน็ทสฺ) n. หมายถึง principles แปลว่า “หลักการ, หลักปฏิบัติ, คำสอน”
ตัวอย่าง
His religious tenets led him to perform many good deeds.
การประพฤติตนตามหลักศาสนาทำให้เขาประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม
He has transgressed a tenet of journalism.
เขาได้ฝ่าฝืนหลักการข้อหนึ่งของอาชีพนักหนังสือพิมพ์

TENDER and GIVE
tender (เท็น-เดอะ) V. หมายถึง to offer officially or formally แปลว่า “อาสา, ยื่น”
ตัวอย่าง 
I tender my services.
ผมขออาสาทำงาน
He tendered his resignation.
เขายื่นใบลาออก
give (กีฟวฺ) V. หมายถึง to donate or surrender something willingly แปลว่า “ให้, ยอมให้อย่างเต็มใจ”
ตัวอย่าง
She gives money to the poor.
เธอให้เงินแก่คนยากจน

TESTIMONY and EVIDENCE
testimony (เทซ-ทิโมนี) n. หมายถึง information given orally only แปลว่า “หลักฐาน, คำให้การ”
ตัวอย่าง
He gave testimony readily to the grand jury.
เธอกล่าวคำให้การต่อหัวหน้าศาล
We can only rely on the testimony of history.
เราได้แต่อาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่านั้น

evidence (เอวิเด็นซฺ) n. หมายถึง information given orally or in writing แปลว่า “’พยานหลักฐาน”
ตัวอย่าง
There is no evidence of his bad deeds.
ไม่มีพยานหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเขาประพฤติชั่ว

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 534 times, 1 visits today)