ตัวอย่างการใช้ QUIET and QUITE ในภาษาอังกฤษ

quiet (ไคว-เอท) adj. หมายถึง silent; peaceful แปลว่า “เงียบ, เงียบสงบ”
ตัวอย่าง
Baby is never quiet.
เจ้าหนูไม่เคยเงียบเสียงเลย
The students became quiet when the teacher came in.
เด็กนักเรียนพากันเงียบเสียงเมื่อครูเดินเข้ามาในห้อง

quite (ไคว้) adv. มีหลายความหมาย คือ
1. หมายถึง fairly; rather; pretty; very แปลว่า “ค่อนข้าง, มาก”
ตัวอย่าง
I’m quite tired. (= fairly tired; rather tired)
ผมค่อนข้างเหนื่อย
It’s quite surprising. (= fairly surprising/ rather surprising)
มันน่าประหลาดใจจริงๆ

2. หมายถึง completely; absolutely แปลว่า “สมบูรณ์มาก”
ตัวอย่าง
His French is quite perfect.
ความสามารถทางด้านภาษาฝรั่งเศสของเขาสมบูรณ์ดีมาก
I’m quite exhausted.
ผมรู้สึกเหนื่อยมาก

3. ใช้ quite + a/an/the + (adjective) + noun
ตัวอย่าง
You are quite the most exciting man I’ve ever known.
คุณเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดเท่าที่ผมเคยรู้จักมา
He made quite an effort, but it wasn’t good enough.
เขาพยายามมาก แต่ยังไม่ดีพอ

4. ใช้ quite + verb
ตัวอย่าง
I quite like her.
ผมค่อนข้างจะชอบเธอ
Have you quite finished?
คุณเกือบจะเสร็จแล้วยัง

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 12,609 times, 1 visits today)